การพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิตของประเทศไทยด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์

Main Article Content

ทิพศรัณย์ เจาสี
เฉลิมพล จตุพร
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิตของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนของราคาสุกรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 รวมข้อมูลทั้งสิ้น 177 เดือน และการพยากรณ์ทางอนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ หรือแบบจำลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การตรวจสอบความนิ่งของข้อมูล ด้วยวิธี ADF unit root (2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) (3) การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง และ (4) การพยากรณ์ไปข้างหน้าจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์มากที่สุด คือแบบจำลอง SARIMA(1,0,1)(0,1,1)12 และการพยากรณ์ราคาสุกรมีชีวิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า ราคาเฉลี่ยของสุกรมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 5.06 โดยในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2565 สุกรจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 72.28 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 สุกรจะมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ 63.22 บาท/กิโลกรัม

Article Details

บท
บทความวิจัย