การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงโคขุน: กรณีศึกษาสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

Main Article Content

สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย
กมลรัตน์ ถิระพงษ์
พัชรี สุริยะ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงโคขุน: กรณีศึกษาสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ร่วมกับการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำของเกษตรกร ที่ได้สำรวจจากเกษตรกร จำนวน 409 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์รับซื้อโคขุนจากเกษตรกร 6,528 ตัว ซึ่งน้อยกว่าศักยภาพการผลิตของสหกรณ์ 8,400 ตัว/ปี ส่งผลให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมทั้งหมด 178.174 ล้านบาท แบ่งส่วนของเกษตรกร 176.425 ล้านบาท และของสหกรณ์ 1.749 ล้านบาท ทั้งนี้ สหกรณ์ควรกำหนดโควตาการขุนโค จัดการแปรรูป และจำหน่ายเนื้อโคขุน ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กรมปศุสัตว์. 2562. ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 (Online). แหล่งข้อมูล: http://www.dld.go.th/th/images/stories/about_us/organization_chart/2561/strategy2561_2565.pdf. ค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562.

กรมปศุสัตว์. 2563. ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562 (Online). แหล่งข้อมูล: http://www.ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report/323-report-thailand-livestock/reportservey2562/1371-2562-country. ค้นเมื่อ 2 มกราคม 2563.

จารึก สิงหปรีชา. 2556. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 17(2): 4-16.

นราวุธ ระพันธ์คำ, หาญชัย อัมภาผล, ชุมพล ทรงวิชา, ธราดล จิตจักร, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, จักรพรรดิ ประชาชิต, เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา และชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์. 2557. โครงสร้างการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการเลี้ยงโคขุน จังหวัดสกลนคร. โคขุนสกลนคร มาตรฐานสู่ครัวฮาลโลก. 10-11 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด. 2559. รายงานประจำปี 2558 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559. 30 เมษายน 2559. สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด, สกลนคร.

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด. 2560. รายงานประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560. 7 พฤษภาคม 2560. สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด, สกลนคร.

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด. 2561. รายงานประจำปี 2560 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560. 26 พฤษภาคม 2561. สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด, สกลนคร.

สำนักงานเกษตรจังหวัด. 2562. แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสกลนคร ปี 2563 – 2564. กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2563. ความยากจนและการกระจายรายได้ระดับประเทศและภาค (Online). แหล่งข้อมูล: http://social.nesdc.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=854&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=59. ค้นเมื่อ 2 มกราคม 2563.

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2542. การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม คืออะไร ทำอย่างไร และทำเพื่อใคร. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 16: 55-88.

เอกชัย ลัยยะ, จารึก สิงหปรีชา, ขวัญชาย เครือสุคนธ์ และกรรณิการ์ ณ ลำปาง. 2563. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม ในสหกรณ์โคนมแม่วาง เชียงใหม่. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 30(1): 9-14.

Demir P., E. Aydin, and K. Bozukluhan. 2017. The Assessment of Production Loss Caused by Foot and Mouth Disease on Animal Farms in the Northeast Anatolia Region in Turkey. Journal of Veterinary Medicine and Research. 4(3): 1079.

Singh B., S. Prasad, D.K. Sinha, and M.R. Verma. 2013. Estimation of Economic Losses due to Foot and Mouth Disease in India. Indian Journal of Animal Sciences. 83(9): 964–970.

St-Pierre, N.R., B. Cobanov, and G. Schnitkey. 2003. Economic Losses from Heat Stress by US Livestock Industries. Journal of Dairy Science. 86(E. Suppl.): 52–77.

Weiers, R. M. 2005. Introduction to Business Statistics. 5th Edition. Duxbury Press, Pennsylvania, USA.

Most read articles by the same author(s)