เผยแพร่แล้ว: 2022-03-24

การประเมินคู่ผสมของผักกาดเขียวปลีสำหรับการแปรรูป

ธีรวัฒน์ สีทอง, มณีฉัตร นิกรพันธุ์, ณัฐา โพธาภรณ์, จานุลักษณ์ ขนบดี, จุฑามาส คุ้มชัย

319-329

ปรสิตภายนอกของปลากดเกราะจาก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สุรศักดิ์ อินทจักร์, นภสินธุ์ สมมิตร, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ

362-370

สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, นาม บัวทอง, สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, นครไชย อันชื่น, วิสูตร ไมตรีจิตต์, ทัสนันทน์ หงสะพัก, ศิริรัตน์ บัวผัน

384-398

ผลของอาหารคีโตเจนิกต่ออัตราการเจริญเติบโตและความหนาไขมันสันหลังของสุกรขุน

อดิศักดิ์ คงแก้ว, นิทัศน์ วิชาสิทธิ์, อรปรียา โชติ, วัชรินทร์ อ้มทองหลาง, วันดี ทาตระกูล

440-447

การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน

จินตนา สุวรรณมณี, ศุภชัย ศรีธิวงค์, ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, นิราภรณ์ ชัยวัง, กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร, วัชรพงษ์ วัฒนกูล

471-480

ความสัมพันธ์ของลักษณะการให้ผลผลิตไข่กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนในไก่ไวท์เลกฮอร์นและโรดไอร์แลนด์เรดภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นของประเทศไทย

นิทัศน์ วิชาสิทธิ์, ทศพร อินเจริญ, วันดี ทาตระกูล, สนธยา นุ่มท้วม, เบญจพร ภูสะเทียน, ภัทร์ธีรา อุนาภาค, ธิติมา เพ็ชรคง, รังสรรค์ เจริญสุข

493-504

การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อของไก่ป่าตุ้มหูขาวในรอบปี

สินีนาฎ พลแสง, พงศ์เทพ พลแสง, สุวิทย์ อินฉายา, ยุพิน ผาสุข, สจี กัณหาเรียง, เทวินทร์ วงษ์พระลับ

505-515

ผลการเสริมผงเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ

จินดา กลิ่นอุบล, ชวลิต ศิริบูรณ์, อินทร์ ศาลางาม, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, นิราภรณ์ ชัยวัง, ธนาพร บุญมี

516-526

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่ชีท่าพระและไก่ชี เคเคยู 12

จิระนันท์ อินทรีย์, จิรัฐติ ธรรมศิริ, จักรินทร์ ตรีอินทอง, อัษฎาวุฒิ พันธเสริม

527-536

ผลของอาหารในท้องถิ่นต่อสมรรถนะการผลิตและองค์ประกอบทางโภชนะของจิ้งหรีด

กัมปนาจ เภสัชชา, บุรารัตน์ เภสัชชา, กฤติกา ชุณห์วิจิตรา, เมธา วรรณพัฒน์

548-557