ความสัมพันธ์ของลักษณะการให้ผลผลิตไข่กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนในไก่ไวท์เลกฮอร์นและโรดไอร์แลนด์เรดภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นของประเทศไทย

Main Article Content

นิทัศน์ วิชาสิทธิ์
ทศพร อินเจริญ
วันดี ทาตระกูล
สนธยา นุ่มท้วม
เบญจพร ภูสะเทียน
ภัทร์ธีรา อุนาภาค
ธิติมา เพ็ชรคง
รังสรรค์ เจริญสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน กับลักษณะประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ และลักษณะคุณภาพไข่ ในไก่พันธุ์ไวท์เลกฮอร์น (WLH) และโรดไอร์แลนด์เรด (RIR) ด้วยเทคนิค PCR-RFLP จากการศึกษาพบว่าเครื่องหมายพันธุกรรม VIPR-1, MC5R, IGFBP-II และ 24BP-PRL สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับลักษณะที่ศึกษา โดยเครื่องหมาย VIP1R และ MC5R พบว่ามีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ 31 สัปดาห์ (P<0.01) เครื่องหมาย MC5R มีความสัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่กินได้ต่อวัน (P<0.01) เครื่องหมาย IGFBP-II มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่อายุ 31 สัปดาห์ อัตราการกินได้ สัดส่วนการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่  น้ำหนักเปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ (P<0.001) น้ำหนักไข่ (P<0.01) น้ำหนักไข่ขาว ความสูงของรูปทรงไข่ ความกว้างของรูปทรงไข่ และอัตราการให้ไข่ (P<0.05) ในขณะที่เครื่องหมาย 24BP-PRL พบว่ามีความสัมพันธ์กับทุกลักษณะ (P<0.01) ยกเว้นลักษณะรูปทรงไข่ ความแข็งเปลือกไข่ ความสูงไข่ขาว น้ำหนักไข่แดง และค่า Haugh unit (P>0.05) ซึ่งการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายพันธุกรรม IGFBP-II และ 24BP-PRL สามารถใช้เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมประกอบการคัดเลือกลักษณะประสิทธิภาพการผลิตไข่ และลักษณะคุณภาพไข่ ในไก่ไข่ที่เลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

รังสรรค์ เจริญสุข. 2549. การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอและการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในสัตว์ (ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รังสรรค์ เจริญสุข, ทศพร อินเจริญ, นิทัศน์ วิชาสิทธิ์ และ, นิกร ปรีชา. 2559 อิทธิพลของสายพันธุ์และเพศต่อลักษณะการเจริญเติบโต ของไก่เล็กฮอร์นขาวและโรดไอร์แลนด์แดงภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น. แก่นเกษตร. 44(ฉบับพิเศษ 1): 401-404.

วีระพงศ์ ลุลิตานนท์. 2557. เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ Real-Time PCR. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศุภมิตร เมฆฉาย. 2555. การประยุกต์ใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์. แก่นเกษตร. 40(2): 51-54.

ศรีนวล คณานิตย์, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, และปรัชญาพร เอกบุตร. 2553. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Vasoactive Intestinal Peptide Receptor-1 (VIPR-1) ในไก่ชีไก่ประดู่ และไก่เล็กฮอร์น. แก่นเกษตร. 38(ฉบับพิเศษ 1): 85-89.

สจี กัณหาเรียง, ทองสา บัวสุข, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, และ ยุพิน ผาสุข. 2559. ความหลากหลายรูปแบบยีน FASN, ApoB, 24BP-PRL และ VIPR-1 ในไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12. แก่นเกษตร. 44: 546-551.

หนึ่งฤทัย พรหมวาที, มนต์ชัย ดวงจินดา, วุฒิไกร บุญคุ้ม, และบัญญัติ เหล่าไพบูลย์. 2554. ความสัมพันธ์ ระหว่างจุดกลายพันธุ์ (SNPs) ของยีน GHSR, IGFI, cGH และ IGFBP2 ต่อลักษณะการ เจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (ชีและประดู่หางดำ). แก่นเกษตร. 39: 261-270.

Cao, Z. P. S. Z., Q. G. Wang, Y. X. Wang, and Wang, H. Li. 2007. Association of spot14α gene polymorphisms with body weight in the chicken. Poultry science journal. 86: 1873–1880.

Charoensook, R., N. Wichasit, T. Pechrkong, T. Incharoen, and S. Numthuam, 2016. STAT5B gene polymorphisms are associated with egg production and egg quality traits in laying hens. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 11: 847-853.

Cui, J. X., H. L. Du, Y. Liang, X. M. Deng, N. Li, and X. Q. Zhang. 2006. Association of polymorphisms in the promoter region of chicken prolactin with egg production. Poultry science journal. 85: 26-31.

Esmailnejad, A., and G. Nikbakht. 2017. Allelic polymorphism of insulin-like growth factor I gene and its association with production traits in native chickens. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. DOI: 10.15547/bjvm.1072.

Fang, M., Q. Nie, C. Luo, D. Zhang, and X. Zhang. 2010. Associations of GHSR gene polymorphisms with chicken growth and carcass traits. Molecular Biology Reports. 37:423-428.

Freeman, M. E., B. Kanyicska, A. Lerant, and G. Nagy. 2000. Prolactin: structure, function and regulation of secretion. Physiological Reviews. 80: 1523-1631.

Feng, P. X., U. Kuhnlein, S. E. Aggrey, J. S. Gavora, and D. Zadworny. 1997. Trait association of genetic markers in the growth hormone and the growth hormone receptor gene in White leghorn strain. Poultry science journal. 76:1770-1775.

Jiang, R. S., G. Y. Xu, X. Q. Zhang, and N. Yang. 2005. Association of polymorphisms for prolactin and prolactin receptor genes with broody traits in chickens. Poultry science journal. 84: 839-845.

Kofoed, E.M., V. Hwa, B. Little, K.A. Woods, and C.K.Buckway. 2003. Growth hormone insensitivity associated with a STAT5B mutation. The New England Journal of Medicine. 349: 1139-1147.

Li, H. F., W. Q. Zhu, K. W. Chen, X. Wu, Q. P. Tang, Y. S. Gao, W. T. Song, and H. L. Xu. 2009. Polymorphism in NPY and IGF-I genes associate with reproductive traits in Wenchang chicken. African Journal of Biotechnology. 8: 4744-4748.

Li, Z.H., H. Li, H. Zhang, S.Z. Wang, Q.G. Wang, and Y.X. Wang. 2006. Identifcation of a single nucleotide polymorphism of the insulin-like growth factor binding protein 2 gene and its association with growth and body composition traits in the chicken. Journal of Animal Science. 84: 2902-2906.

Mazzi, C. M., J. A. Ferro, M. I. T. Ferro, V. J. M. Savino, A. A. D. Coelho, and M. Macari. 2003. Polymorphism analysis of the hsp70 stress gene in Broiler chickens (Gallus gallus) of different breeds. Genetics and Molecular Biology. 26: 275-281.

Mekchay, S. 2012. Application of genetic makers in animal improvement. Khon Kaen Agriculture Journal 40(2): 51-54.

Nie, Q., B. Sun, D. Zhang, C. Luo, N. A. Ishag, M. Lei, G. Yang, and X. Zhan. 2005. High diversity of the chicken growth gene and effects on growthand carcass traits. Journal of Heredity. 96: 698-703.

Peakall, R., and P.E. Smouse. 2012. GenAlEx 6.5: Genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research an update. Bioinformatics. 28: 2537-2539.

Promwatee, N., M. Duangjinda, W. Boonkum, and B. Loapaiboon. 2011. Association of single nucleotide polymorphisms in GHSR, IGFI, cGH and IGFBP2 genes on growth traits in Thai Native Chickens (Chee and Pradu Hang Dam). Khon Kaen Agriculture Journal. 39: 261-270.

Schoen, T., D. Beebe, D. Clemmons, G. Chader, and R. Waldbillig. 1992. Local synthesis and developmental regulation of avian vitreal insulin-like growth factorbinding proteins: a model for independent regulation in extravascular and vascular compartments. Endocrinology. 131: 2846-2854.

SPSS. 2010. Statistical Package for Social Sciences. SPSS Inc., Chicago, IL., USA.

Tempfli, K., S. Konrad, K.K. Gaal, L. Pongracz, and A.B. Papp. 2015. Prolactin, dopamine receptor D1and Spot 14 α polymorphisms affect production traits of Hungarian Yellow hens. Livestock Science. 174: 26-30.

Tunim, S., M. Duangjinda, and S. Katavatin. 2010. Study of HSP 70 gene polymorphism in various strains of Thai indigenous chickens. Khon Kaen Agriculture Journal. 38: 71-75.

Zhang, D.Y., Y. Li, P. Liu, Y. Wang, X.L. Zhao, and Q. Zhu. 2012. Genetic effect of the prolactin receptor gene on egg production traits in chickens. Genetics and Molecular Research. 11(4): 4307-4315.

Zhou, H., A.D. Mitchell, J.P. McMurtry, C.M. Ashwell, and S.J. Lamont. 2005. Insulin-like growth factor-I gene polymorphism associations with growth, body composition, skeleton integrity, and metabolic traits in chickens. Poultry science journal. 84: 212–218.

Zhou, M., M. Lei, Y. Rao, Q. Nie, H. Zeng, M. Xia, F. Liang, D. Zhang, and X. Zhang. 2008. Polymorphisms of Vasoactive Intestinal Peptide Receptor-1 Gene and Their Genetic Effects on Broodiness in Chickens. Poultry science journal. 87: 893–90.

Most read articles by the same author(s)