ผลของการใช้เมล็ดมะขามเป็นส่วนผสมในอาหารไก่พื้นเมืองต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและประชากรจุลินทรีย์ในไส้ติ่ง

Main Article Content

ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
อนันทญา แสนสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เมล็ดมะขามบดเป็นวัตถุดิบในอาหารไก่พื้นเมืองต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและจุลินทรีย์ในไส้ตัน ใช้ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำคละเพศอายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 ซ้ำๆ ละ 10 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (T1) ได้รับเฉพาะอาหารฐาน (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 (T2) และ 3 (T3) ได้รับอาหารที่ผสมด้วยเมล็ดมะขามบด 5 และ 10% ตามลำดับ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การใช้เมล็ดมะขามบดที่ระดับ 5 และ 10% ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ เช่น ค่าความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ (water holding capacity; WHC) และค่าแรงตัดผ่านเนื้อ (shear force value) (P>0.05) รวมถึงปริมาณจุลินทรีย์ในไส้ติ่ง อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตับไก่ของกลุ่มที่ได้รับเมล็ดมะขามบด 5 และ 10% มีค่าเท่ากับ 1.64 และ 1.62% ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมที่มีค่า 1.49% (P<0.05) และการใช้เมล็ดมะขามบดทั้ง 2 ระดับยังมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักลำไส้มากกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.01)  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กรมปศุสัตว์. 2563. จํานวนเกษตรกรและไก่รายจังหวัด. แหล่งข้อมูล: http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/ service-ict/report/247-report-thailand-livestock. ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2557. UAE/อุตสาหกรรมผลไม้. แหล่งข้อมูล: http://fic.nfi.or.th/mena/index.php/ uae-op/uae-fruit. ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563.

Aengwanich, W., and M. Suttajit. 2010. Effect of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on pathophysiological changes and red blood cell glutathione peroxidase activity in heat-stressed broilers. Animal Science Journal. 81: 264–270.

Aengwanich, W., M. Suttajit, T. Srikhun, and T. Boonsorn. 2009. Antibiotic effect of polyphenolic compound extracted from Tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on productive performance of broilers. International Journal of Poultry Science. 8(8): 749-751.

Bagul, M., S. K. Sonawane, and S. S. Arya. 2015. Tamarind seeds: Chemistry, technology, applications and health benefits: A review. Indian Food Industry Magazine. 34(3): 28-35.

Balaji, M., D. Chandrasekaran, R. Ravi, M. R. Purushothaman, and V. Pandiyan. 2013. Feeding value of decorticated tamarind seed meal for broilers. Indian Journal of Poultry Science. 48(1): 37-41.

Barbosa, F. J. A., M. Almeida, M. Shimokomaki, J. W. Pinheiro, C. A. Silva, F. T. Michelan, F. R. Bueno, and A. Oba. 2017. Growth performance, carcass characteristics and meat quality of Griller-type broilers of four genetic lines. Brazilian Journal of Poultry Science. 19(1): 109-114.

Bungsrisawat, P., S. Tumwasorn, W. Loongyai, S. Nakthong, and P. Sopannarath. 2018. Genetic parameters of some carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line). Agriculture and Natural Resources. 52: 274-279.

Doughari, J.H. 2006. Antimicrobial activity of Tamarindus indica Linn. Tropical journal of pharmaceutical research. 5(2): 597-603.

Duwa, H., B. Saleh, B. E. Abore, and J. J. Hamman. 2014. Effect of substituting full-fat soya bean meal with Tamarind (Tamarindus indica L.) seed meal on the carcass characteristics, haematological and serum biochemical indices of broiler chickens. Global Journal of Bioscience and Biotechnology. 3(2): 197-202.

Erdaw, M. M., and W. T. Beyene. 2018. Review article anti-nutrients reduce poultry productivity: Influence of trypsin inhibitors on pancreas. Asian Journal of Poultry Science. 12(1): 14-24.

Erener G., N. Ocak, A. Altop, S. Cankaya, H. M. Aksoy, and E. Ozturk. 2011. Growth performance, meat quality and caecal coliform bacteria count of broiler chicks fed diet with green tea extract. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 24(8): 1128-1135.

Faul, F., E. Erdfelder, A. G. Lang, and A. Buchner. 2007. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 39(2): 175-91.

Food and Drug Administration. 1984. Bacteriological analytical manual. 6th Edition. Arlington: Food and Drug Administration, Association of Official Analytical Chemists.

Guan, R. F., F. Lyu., X. Q. Chen, J. Q. Ma, H. Jiang, and C. G. Xiao. 2013. Meat quality traits of four Chinese indigenous chicken breeds and one commercial broiler stock. Journal of Zhejiang University-Science B (Biomedicine & Biotechnology). 14: 896-902.

Jana, A., A. Adak, S. K. Halder, A. Das, T. Paul, K. C. Mondal, and P. K. D. Mohapatra. 2015. A new strategy for improvement of tamarind seed based chicken diet after microbial detannifcation and assessment of its safety aspects. Acta Biologica Szegediensis. 59(1): 1-9.

Jaturasitha S., A. Kayan, and M. Wicke. 2008. Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbred. Archives Animal Breeding. 51(3): 283-294.

Jaturasitha S., N. Chaiwang, and M. Kreuzer. 2016. Thai native chicken meat: an option to meet the demands for specific meat quality by certain groups of consumers; a review. Animal Production Science. 57(8): 1582–1587.

Kralik, G., I. Djurkin, Z. Kralik, and Z. Skrtic, Z. Radisic. 2014. Quality indicators of broiler breast meat in relation to colour. Animal Science Papers and Reports. 32(2): 173-178.

Kumar, S., C. Chen, N. Indugu, G. O. Werlang, M. Singh, W. K. Kim, and H. Thippareddi. 2018. Effect of antibiotic withdrawal in feed on chicken gut microbial dynamics, immunity, growth performance and prevalence of foodborne pathogens. PloS One. 13(2): e0192450.

Marathe, R. M., U. S. Annapure, R. S. Singhal, and P. R. Kulkarni. 2002. Gelling behaviour of polyose from tamarind kernel polysaccharide. Food Hydrocolloids. 16(5): 423-26.

Mir, N. A., A. Rafiq, F. Kumar, V. Singh, and V. Shukla. 2017. Determinants of broiler chicken meat quality and factors affecting them: a review. Journal of Food Science and Technology. 54(10): 2997-3009.

Nunoi, A., M. Wanapat, S. Foiklang, T. Ampapon, and B. Viennasay. 2019. Effects of replacing rice bran with tamarind seed meal in concentrate mixture diets on the changes in ruminal ecology and feed utilization of dairy steers. Tropical Animal Health and Production. 51: 523–528.

Oluseyi, E. O., and O. M. Temitayo. 2015. Chemical and functional properties of fermented, roasted and germinated tamarind (Tamarindus indica) seed flours. Nutrition & Food Science. 45(1): 97-111.

Omojola, A. B., A. O. K. Adesehinwa, H. Madu, and S. Attah. 2004. Effect of sex and slaughter weight on broiler chicken carcass. Journal of Food Agriculture and Environment. 2(3-4): 61-63.

Palliyeguru, M. W. C. D., S. P. Rose, and A. M. Mackenzie. 2011. Effect of trypsin inhibitor activity in soya bean on growth performance, protein digestibility and incidence of sub-clinical necrotic enteritis in broiler chicken flocks. British Poultry Science. 52(3): 359-367.

Perumalla, A. V. S., A. Saha, Y. Lee, J. F. Meullenet, and C. M. Owens. 2011. Marination properties and sensory evaluation of breast fillets from air-chilled and immersion chilled broiler carcasses. Poultry Science. 90: 671-679.

Promket, D., K. Ruangwittayanusorn, and T. Somchana. 2016. The study of carcass yields and meat quality in crossbred native chicken (Chee). Agriculture and Agricultural Science Procedia. 11: 84-89.

Rasheed, S. F. 2014. Antibacterial activity of Tamarindus Indica seeds extract and study the effect of extract on adherence and biofilm production of some bacteria. International Journal of Biological and Pharmaceutical Research. 5(1): 42-47.

Sahoo, S., R. Sahoo, and P. L. Nayak. 2010. Tamarind seed polysaccharide: A versatile biopolymer for mucoadhesive applications. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences. 8(20): 1-12.

Shanmugam, M., and S. V. Rama Rao. 2013. Effect of dietary ellagic acid supplementation on semen quality parameters in chickens. Animal Production Science. 55(1): 107-112.

Simões, L. C., M. Simões, R. Oliveira, and M. J. Vieira. 2007. Potential of the adhesion of bacteria isolated from drinking water to materials. Journal of Basic Microbiology. 47: 174–183.

Sinchaiyakit, P., Y. Ezure, S. Sriprang, S. Pongbangpho, N. Povichit, and M. Suttajit. 2011. Tannins of tamarind seed husk: Preparation, structural characterization, and antioxidant activities. Natural Product Communications. 6(6): 829-834.

Strydom, P., J. Lühl, C. Kahl, and L. C. Hoffman. 2016. Comparison of shear force tenderness, drip and cooking loss, and ultimate muscle pH of the loin muscle among grass-fed steers of four major beef crosses slaughtered in Namibia. South African Journal of Animal Science. 46(4): 348-359.

Zhang, L., H. Y. Yue, H. J. Zhang, L. Xu, S. G. Wu, H. J. Yan, Y. S. Gong, and G. H. Qi. 2009. Transport stress in broilers: I. Blood metabolism, glycolytic potential, and meat quality. Poultry Science. 88: 2033-2041.

Zhuang, H. and E. M. Savage. 2013. Comparison of cook loss, shear force, and sensory descriptive profiles of boneless skinless white meat cooked from a frozen or thawed state. Poultry Science. 92(11): 3003-3009.

Most read articles by the same author(s)