การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Main Article Content

พัชรา คำพันธ์
บุญมี ศิริ

บทคัดย่อ

การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเป็นอีกหนึ่งแนวทางการเพิ่มคุณภาพให้แก่
เมล็ดพันธุ์ งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของแตงกวา เมื่อเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยงานทดลองนี้ใช้ Polyvinylpyrrolidone K30
(PVP-K30) ความเข้มข้น 7% โดยน้ำหนัก เป็นพอลิเมอร์ในการเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ Gibberellic acid (GA3) 1,000 มก./ล. และ 1500 มก./ล., 6-benzylaminopurine (6-BA) 200 มก./ล. และ 250 มก./ล. และ Indole-3-butyric acid (IBA) 200 มก./ล. และ 250 มก./ล. ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลการศึกษาพบว่า หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไม่ทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์หลังการเร่งอายุภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ พบว่าเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบร่วมกับ 6-BA 250 มก./ล. มีความงอกและความเร็วในการงอกเพิ่มขึ้น 13% และ 14% ตามลำดับ และเมื่อทดสอบในสภาพเรือนทดลองเป็น 32% และ 28% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาร่วมกับ IBA 200 มก/ล. ทำให้ต้นกล้าแตงกวาเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยส่งเสริมให้ต้นกล้ามีความยาวของต้น และน้ำหนักแห้งเพิ่มขึ้น 15.96% และ 37.93% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กิตติวรรณ กล้ารอด และ บุญมี ศิริ. 2557. ผลของการเคลือบเมล็ด พันธุ์ร่วมกับฮอร์โมนพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. ใน: ประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.

กิตติวรรณ กล้ารอด และ บุญมี ศิริ. 2559. อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วยฮอร์โมนพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตของต้นกล้าของมะเขือเทศ. เกษตรพระจอมเกล้า. 34: 143 - 156.

จิราภรณ์ หาญสุริย์ และ บุญมี ศิริ. 2560. ผลของการเคลือบร่วมกับฮอร์โมนพืช 4 ชนิดต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตงกวา. น. 79 - 91. ใน: ประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร.

นิตย์ ศกุนรักษ์. 2541. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
นภาพร เวชกามา และ พีระยศ แข็งขัน. 2561. การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed priming. เกษตรพระวรุณ. 15: 17 - 30.

พจนา สีขาว. 2559. การเคลือบเมล็ดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์. เกษตรพระจอมเกล้า. 34: 157 - 163.

พัชรา คำพันธ์, จักรพงษ์ กางโสภา และ บุญมี ศิริ. 2561. ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฮอร์โมนพืชต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์แตงกวา. น. 43 - 48. ใน: ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และ ชูศรี ณรงค์ราช. 2536. การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์. 27: 383 - 394.

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

AOSA. 1983. Seed Vigor Testing Handbook on Seed Testing. Association of Official Seed Analysis.

Baki, A., and J. D. Anderson. 1973. Vigor determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Science. 13: 630 - 633.

Bewley, J. D. 1986. Membrane changes in seed as related to germination and the perturbations resulting from deteriorating in storage. Crop Science. 27 - 47.

Boschi, C., M. Palazuelos, and E. Gandolfo. 2014. Effect of immersion in solutions with 6-benzylaminopurine on the germination and growth of seeds of Ginkgo biloba L. Phyton-International Journal of Experimental Botany. 83: 341 - 346.

Covell, S., R. H. Eillis, E. H. Roberts, and R. J. Summerfield. 1986. The influence of temperature on seed germination rate in grain legumes: A comparison of chickpea, lentil, soybean and cowpea at constant temperature. Journal of Experimental Botany. 37: 705 - 715.

Davies, P. J. 2010. Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action. 3rd Edition, Springer-Verlag, New York. Available : http://dx.doi.org/10.1007/978 -1-4020-2686-7, Accessed October 15, 2019.

Delouche, J. C., and C. C. Baskin. 1973. Accelerated aging techniques for predicting the relative storability of seed lots. Seed Science and Technology. 1: 427 - 452.

Gevrek, M. N., G. D. Atasoy, and A. Yigit. 2012. Growth and yield response of rice (Oryza sativa) to different seed coating agents. International Journal of Agriculture and Biology. 14: 826 – 830.

Hopkins, W. G., and N. P. A. Huner 2004. Introduction of Plant Physiology. 3rd Edition. John Wiely & Sons, Inc. USA.

ISTA. 2014. International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Brassersdorf, Switzerland.

Jacob, S. R., M. B. A. Kumar, E. Varghese, and S. N. Sinha. 2016. Hydrophilic polymer film coat as a micro-container of individual seed facilitates safe storage of tomato seeds. Scientia Horticulturae. 204: 116 - 122.

Kole, C. 2007. Technical Crops. P. 315-316 In: Wang, Y. H., T. Joobeur, R. A. Dean, and J. E. Staub. Cucurbits. Springer, Berlin.

McDonald, M. B. 1999. Seed deterioration: Physiology, repair and assessment. Seed Science and Technology. 27: 177 - 237.

McDonald, M. B. 2000. Seed priming. P. 287 - 325. In: M. Black, and Bewley, J .D. (Eds), Seed Technology and Its Biological Basis. Sheffield Academic Press, Sheffield.

Miller, C., F. Skoog, M. V. Saltza, and M. Strong. 1995. Kinetic, a cell division factor from deoxyribonucleic acid. Journal of the American Chemical Society. 77: 1392 - 1393.

Miransari, M. and D. L. Smith. 2014. Plant hormones and seed germination. Environmental and Experimental Botany. 99: 110 - 121.

Nawaz, A., M. Amjad, S. M. Khan, I. Afzal, T. Ahmed, Q. Iqbal, and J. Iqbal. 2013. Tomato seed invigoration with cytokinins. Journal of Animal and Plant Sciences. 23: 121 - 128.

Nikolic, R., N. Mitic, R. Miletic, and M. Neskovic. 2006. Effects of cytokinins on in vitro seed germination and early seedling morphogenesis in Lotus corniculatus L. Journal of Plant Growth Regulation. 25: 187 - 194.

Parera, C. A., and D. J. Cantliffe. 1994. Presowing seed priming. Available: https://doi.org/10.1002/9780470650561.ch4, Accessed October 10: 2019.

Petch, G. M., R. B. Maude, and J. G. White. 1991. Effect of film-coating layering of metalaxyl on the germination of carrot seeds their emergence and the control of cavity spot. Crop Protection. 10: 117-120.

Qing, Y. W. 2006. Effects of GA3, 6-BA and 2, 4-D applied in cucumber seed film coating (Abstract). Available: http://www.dissertationtopic.net/doc/1002130, Accessed October 1: 2019.

Riefler, M., O. Novak, M. Strnad, and T. Schmulling. 2006. Arabidopsis cytokinin receptor mutants reveal functions in shoot growth, leaf senescence, seed size, germination, root development, and cytokinin metabolism. The Plant Cell. 18: 40 - 54.

Steel, R. G. D., and J. H. Torrie. 1984. Principles and procedures of statistics, pp. 172 - 177. In Graw, M.C. (Ed). Hill Book Co, Singapore.

Sun, T. P. 2011. The molecular mechanism and evolution of the GA-GIDI-DELLA signaling module in plant. Current Biology. 21: 338 - 345.

Suo, H. C., W. Li, K. H. Wang, U. Ashraf, J. H. Liu, J. G. Hu, Z. J. Li, X. L. Zhang, J. Xie, and J. R. Zheng. 2017. Plant growth regulators in seed coating agent affect seed germination and seedling growth of sweet corn. Applied Ecology and Environmental Research. 15: 829 - 839.

Taylor, A. G., and G. E. Harman. 1990. Concepts and technologies of selected seed treatments. Annual Review of Phytopathology. 28: 321 - 339.

Taylor, A. G., P. S. Allen, M. A. Bennett, K. J. Bradford, J. S. Burris, and M. K. Misra. 1998. Seed enhancements. Seed Science Research. 8: 245 - 256.

Tognoni, F., A. H. Halevy, and S. H. Wittwer. 1967. Growth of bean and tomato plants as affected by root absorbed growth substances and atmospheric carbon dioxide. Planta 72: 43 - 52.

Weaver, R. J. 1972. Plant Growth Substances in Agriculture. W. H. Freemand, California.

West, S. H., S. K. Loftin, M. Wahl, C. D. Batich, and C. L. Beatty. 1985. Polymer as moisture barriers to maintain seed quality. Crop Science. 25: 941 - 944.

Vera-Sirera, F., M. D. Gomez, and M. A. Perez-Amador. 2016. DELLA Proteins, a group of GRAS transcription regulators that mediate gibberellin signaling. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128008546000208?via%3Dihub, Accessed October 15: 2019.