เผยแพร่แล้ว: 2022-03-03

ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด

ณัฐวดี อยู่เจริญกิจ; ศุภิฌา ธนะจิตต์; สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

12-24

สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ

ซิตีฮาวา นุวันนา; ศุภิฌา ธนะจิตต์; สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

25-36

การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน

สายชล สุขญาณกิจ; โสภิดา จิวประเสริฐ, วุฒิพงษ์ แปงใจ, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

37-48

สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่

ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์; นิวัติ อนงค์รักษ์, ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ, สุนทร คำยอง

49-63

การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

ชมพูนุช ศรีทองแท้, ธิดารัตน์ มอญขาม, จิรวัฒน์ สนิทชน, สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์; สมพงศ์ จันทร์แก้ว

87-104

การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ

กฤตพจน์ นันตะกูล, ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

119-129

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว

จุฬารัตน์ หน่อแก้ว, วันพร เข็มมุกด์, โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น; ชัยวัฒน์ โตอนันต์

144-154

การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia solani

เสริมวิทย์ กาฬภักดี, อรอุมา เพียซ้าย, วันวิสา ศิริวรรณ์, พิมใจ กาฬภักดี; เนตรนภิส เขียวขำ

155-166

ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่

ปาริชาต นิลวิเชียร; นิรันดร ภูวัน, ภุมเรศ เด็กหลี

203-212

การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1

จอมสุดา ดวงวงษา; สง่า ลีสง่า, สุชาติ จุลอดุง, มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์, ปรัชญาพร เอกบุตร

213-222

การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน จากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง

เศรษฐ์ ไกรทัศน์; เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์; ทรงเผ่า สมัชชานนท์, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, ชาคริต เรืองสอน, อรอิงค์ เวชสิทธิ์, ณิศรา ถาวรโสตร์

223-233

Impacts of bioenergy on Thai agricultural sectors and households

Atchara Patoomnakul; Apichart Daloonpate, Itthipong Mahathanaseth, Aerwadee Premashthira

258-273