การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1

Main Article Content

จอมสุดา ดวงวงษา
สง่า ลีสง่า
สุชาติ จุลอดุง
มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์
ปรัชญาพร เอกบุตร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ในปลาสลิดดอนนาในชั่วรุ่นที่ 1 ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จำนวน 30 ครอบครัว โดยใช้ข้อมูล ลักษณะความยาว และน้ำหนัก อายุ 7 เดือน พบว่าประชากรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมีความยาวและน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าประชากรสายควบคุมเป็น 4.70/17.09 เปอร์เซ็นต์ในเพศผู้ และ 6.68/4.24 เปอร์เซ็นต์ในเพศเมีย โดยมีความยาวและน้ำหนักเฉลี่ยของสายควบคุมเท่ากับ15.12±0.88/50.57±10.79 เซนติเมตร/กรัมและสายคัดเลือกเท่ากับ15.83±0.88/69.21±10.27 เซนติเมตร/กรัม ในเพศผู้ และสายควบคุมเท่ากับ15.31±1.14/62.01±14.64 เซนติเมตร/ กรัม สายคัดเลือกเท่ากับ 6.36±1.14/64.64±11.12 เซนติเมตร/กรัม ในเพศเมีย ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.01) สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและองค์ประกอบโดยวิธี Restriction Maximum Likelihood(REML) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป BLUPF90 Chicken PAK2.5 พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาว และน้ำหนักตัวในสายควบคุมมีค่า 0.20 และ 0.20 ในขณะที่สายคัดเลือก มีค่าเท่ากับ 0.34 และ 0.43 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2563. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี 2561.เอกสารฉบับที่ 7/2563. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, กองนโยบายและยุทธศาสตร์การประมง, กรมประมง, กรุงเทพฯ.

กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, สง่า ลีสง่า และ สุชาติ จุลอดุง. 2553. การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่. เอกสารวิชาการ 1/2553. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร, สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, กรมประมง, กรุงเทพฯ.

โกศล ขำแสง, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุภาพร ชัยชิต, สมนึก คงทรัตน์ และศรีจรรยา เข็มกลัด. 2561. การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2. วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์. 1: 32-39

ตลาดนัดเกษตรไพรซ์. 2563. ราคาปลาสลิด. แหล่งข้อมูล: https://www.kasetprice.com. ค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563.

ตลาดไท. 2563. ราคาปลาสลิด. แหล่งข้อมูล: https://talaadthai.com/product/11-3-53-snakeskin-gourami. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2563.

นวลมณี พงศ์ธนา.2550. การคัดพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3.น. 273-282.ใน: การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2550 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2550. กรมประมง, กรุงเทพฯ.

นวลมณี พงศ์ธนา, นนทปวิธ ออกแดง, มัลลิกา ทองสง่า และ ประจักษ์ บัวเนียม. 2552. การคัดพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ GIFT. น.147-158. ใน: การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2552 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2552. กรมประมง, กรุงเทพฯ.

ยงยุทธ ทักษิญ, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุภัทรา อุไรวรรณ, ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, อนงค์ นิ่มละมัย, ทองอยู่ อุดเลิศ และสุภาพร จันทร์อินทร์. 2553. การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลจิตรลดา. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์, สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, กรมประมง, กรุงเทพฯ.

ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ และอาภาภรณ์ ภู่นิยม. 2008. การเลี้ยงปลาสลิด. กองส่งเสริมการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สมนึก คงทรัตน์, ศรีจรรยา เข็มกลัด, โกศล ขําแสง, ทองอยู่ อุดเลิศ, และสุภาพร ชัยชิต. 2555.

การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศรุ่นที่ 2. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 7: 1-13.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี. 2560. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา6 :ปลาสลิดดอนนา. แหล่งข้อมูล: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/157/11722. ค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563

ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุทัทรา อุไรวรรณ์, สุภาพร จันทร์อินทร์ และทองอยู่ อุดเลิศ. 2555. การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 6: 1-11.

สมชัย จันทร์สว่าง. 2530. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์. คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อมรรัตน์ โมฬี. 2562. เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยอิทธิพลยีนแบบบวกสะสม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.

Angulo, R., D. Agudelo-Gomez, M.F. Ceron-Munoz, and S. Jaramillo-Botero. 2006. Genetic parameters in buffalo calves fed at full milk in beef production system in middle Magdelena region of Columbia. Available: http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd18/12/angu18180.htm. Accessed Sep. 2, 2020.

Bolivar, D.M., M.F. Cerón-Muñoz, A.A. Boligon, M.A. Elzo, and A.C. Herrera. 2013. Genetic parameters for body weight in buffaloes (Bubalus bubalis) in Colombia using random regression models. Livestock Science. 158: 40-49.

Duangjinda, M., I. Misztal, and S. Tsuruta. 2005a. BLUPF90-ChickenPAK 2.5 [computer programs]. Available: http://agserver.kku.ac.th/monchai. Accessed 2 Sep. 2020.

Duangjinda, M., I. Misztal, and S. Tsurata. 2005b. BLUPF90-ChickenPAK v 2.5: User,s Manual. https://ag2.kku.ac.th/monchai/blup. Accessed 2 Sep. 2020.

Falconer, D.S. 1989. Introduction to Quantitative Genetics. 3rd Edition. Longman Scientific and Technical, New York.

Falconer, D. S. and T. F. C. Mackay. 1996. Introduction to Quantitative Genetics, 4th Edition. Prentice Hall, London.

Hershberger, W.K., J.M. Myers, W.C. McAuley, and A.M. Saxton. 1990. Genetic changes in growth of coho salmon (Oncorhyncus kisutch) in marine net pens, produced by ten years of selection. Aquaculture. 85: 187-197.

Hill, W.G. 1972. Estimation of realized heritability from selection experiments. II Selection in one direction. Biometrics. 28: 767-780.

Malhado, M.C.H., A.A. Ramos, P.L.S. Carneiro, J.C. de Souza, and W.R. Lamberson. 2007. Genetic and phenotypic trends for growth traits of buffaloes in Brazil. Italian Journal of Animal Science. 6: 325-327.

Sivarajasingam, S., B. Kinghorn, and J. van der Werf. 1998. Animal Breeding and Genetics for the Tropics. University of New South Wales, Sydney.

Tave, D. 1986. Genetics for Fish Hatchery Managers. AVI Publishing Company, Inc., New York.

Thevamanoharan, K., W. Vndepitte, G. Mohiuddin, and C. Chantalakhana. 2001. Restricted maximum likelihood animal model estimated of heritability for various growth traits and body measurements of swamp buffaloes. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 38: 19-22.