ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis niloticus)

Main Article Content

จอมสุดา ดวงวงษา
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์

บทคัดย่อ

ศึกษาการใช้สารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania grandiflora) เสริมในอาหารทดลอง ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา และภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ ในการเลี้ยงปลานิล ใช้อาหารทดลอง 4 สูตร ได้แก่ อาหารเสริมวิตามินซี (VC) เป็นอาหารควบคุม, อาหารเสริมด้วยมะขามป้อม (MP), อาหารเสริมด้วยหอมแดง (HD) และ อาหารเสริมด้วยดอกแค (DK) เลี้ยงปลานิลขนาดเริ่มต้นเฉลี่ย 53 ก. จำนวน 3 ซ้ำ ในกระชัง ระยะเวลาทดลอง 90 วัน ผลการทดลองพบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วย VC, MP และ HD มีน้ำหนักสุดท้าย, น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สูงกว่าปลาที่เลี้ยงด้วย DK อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม DK และ HD มีค่าต่ำกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารควบคุม VC อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่ไม่แตกต่างกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม MP (P < 0.05) อัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในอาหารทดลองทุกสูตรกับชุดควบคุม (P < 0.05) หลังเสร็จสิ้นการทดลอง พบว่า ปริมาณโปรตีนในเนื้อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร HD มีค่าต่ำสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเทียบกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรอื่น แต่ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร MP มีปริมาณโปรตีนในเนื้อปลาไม่แตกต่างจากอาหารเสริมวิตามินซี (VC) นอกจากนี้ยังพบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร MP มีปริมาณฮีมาโตครีต และปริมาณโปรตีนในซีรั่ม สูงกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร DK อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่ไม่แตกต่าง (P > 0.05) จากชุดควบคุม (VC) สูตรอาหารที่ต่างกันในการทดลองครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อ ปริมาณ ซีรั่มไลโซไซม์ ปริมาณเม็ดเลือดแดง และปริมาณเม็ดเลือดขาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P > 0.05) ผลการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า สามารถใช้สารสกัดจากมะขามป้อม (MP) เสริมในอาหารทดลองเลี้ยงปลานิลแทนการใช้วิตามินซี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา และภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment: Issue 2. 2008. Freshwater Aquaculture Discharge Water Criteria Standard. In Royal Government Gazette, 125, Part 21 Ngor, dated January 30, 2008 (pp. 16-19). Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand. [In Thai]

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.

Bhujel, R.C. 2000. A review of strategies for the management of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) broodfish in seed production systems, especially hapa-based systems. Aquaculture. 181: 37-59.

Cavichiolo, F., L. D. Vargus, R. P. Ribeiro, H.L.M. Moreira, D. Botaro, and J.M. Leonardo. 2000. Different levels of vitamin C (Ascorbic acid) and occurrence of ectoparasites, survival and biomass in fingerlings of Tilapia (Oreochromis niloticus). P: 512-523. In: K. Fitzsimmons and J.C. Filho. Tilapia Aquaculture in the 21st century. Proceedings from the fifth international symposium on Tilapia aquaculture. 3-7 September 2000, RJ, Brazil.

CCAC. 2005. CCAC guidelines on: the care and use of fish in research, teaching and testing. Canadian Council on Animal Care. Ottawa, CANADA.

China, R., S. Mukherjee, S. Sen, S. Bose, S. Datta, H. Koley, S. Ghosh, and P. Dhar. 2012. Antimicrobial activity of Sesbania grandiflora flower polyphenol extracts on some pathogenic bacteria and growth stimulatory effect on the probiotic organism Lactobacillus acidophilus. Microbiological Research. 67: 500-506

Degani, G., Y. Ben-Zvi, and D. Levanon. 1989. The effect of different protein levels and temperatures on growth and feed utilization, growth and body composition of Clarias gariepinus (Burchell 1822). Aquaculture. 76: 293–301.

El-Barabay, M.I. and A. I. Mehrim. 2009. Protective effect of antioxidant medicinal herbs, rosemary and parsley ,on sub acute aflatoxicosis in Nile tilapia, O. niloticus). Journal of Fisheries and Aquatic Science. 4(4): 178-190.

FAO. 2002. Antibiotics Residue in Aquaculture Products. The State of World Fisheries and Aquaculture, Rome.

Harikrishnan R, M. Nisha Rani, and C. Balasundaram C. 2003. Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture. 221: 41-50

Harikrishnan, R., C. Balasundaran, and R. Bhuvaneswari. 2005. Restorative effect of Azadirachta indica aqueous leaf extract dip treatment on haematological parameter changes in Cyprinus carpio (L.) experimentally infected with Aphanomyces invadans fungus. Journal of Applied Ichthyology. 21: 410-414.

Harikrishnan, R., C. Balasundaramb, and M.S. Heo. 2010a. Herbal supplementation diets on hematology and innate immunity in goldfish against Aeromonas hydrophila. Fish & Shellfish Immunology. 28: 354-361.

Harikrishnan, R., J. Heo, C. Balasundaramb, M.C. Kima, J.S. Kima, Y. J. Han, and M.S. Heo. 2010 b. Effect of traditional Korean medicinal (TKM) triherbal extract on the innate immune system and disease resistance in Paralichthys olivaceus against Uronema marinum. Veterinary Parasitology. 170: 1–7.

Toko, I., E.D. Fiogbe, B. Koukpode, and P. Kestemont, 2007. Rearing of African catfish (Clarias gariepinus) and vundu catfish (Heterobranchus longifilis) in traditional fish ponds (whedos): effect of stocking density on growth, production and body composition. Aquaculture. 262: 65–72.

Toko, I., E.D. Fiogbe, B. Koukpode, and P. Kestemont. 2008. Mineral status of African catfish (Clarias gariepinus) fed diets containing graded levels of soybean or cottonseed meals. Aquaculture. 275: 298-305.

Khalafalla, M.E. 2009. Utilization of some medical plants as feed additives for Nile tilapia, O. niloticus, feeds. Mediterranean Aquaculture Journal. 2: 10-19.

Leonardo, J.M.L.O., L. Vargas, R.P. Ribeiro, F. Cavichiolo, and H.L. Marques. 2000. Effect of different levels of vitamin C on ectoparasite occurrence, survival rate and total biomass of thailandese Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae. P: 512-523. In: K. Fitzsimmons and J.C. Filho. Tilapia Aquaculture in the 21st century. Proceedings from the fifth international symposium on Tilapia aquaculture, 3-7 September 2000, RJ, Brazil.

Lowry, O.H., N. J. Rosenbough, A. L. Farr, and R. J. Randall. 1961. Protein measurement with the Folin phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry. 193: 265-275.

Maisuthisakul, P., S., Pasukb, and P. Ritthiruangdej. 2008. Relationship between antioxidant properties and chemical composition of some Thai plants. Journal of Food Composition and Analysis. 21: 229–240.

Miguel A., N. Olvera, A. Carlos, P. Martinez, C. R. Galvan, and C. Chaves. 1988. The use of seed of the leguminous plant Sesbania grandiflora as a partial replacement for fish meal in diets for tilapia (Oreochromis mossambicus). Aquaculture. 71: 51-60.

Puangkaew, J., V. Kiron, T. Somamoto, N. Okamoto, S. Satoh, T. Takeuchi, and T. Watanabe. 2004. Nonspecific immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) in relation to different status of vitamin E and highly unsaturated fatty acids. Fish Shellfish Immunol 16: 25-39.

Reverter, M., N. Bontemps, D. Lecchini, B. Banaigs, and P. Sasal. 2014. Use of plant extracts in fish aqua-culture as an alternative to chemotherapy: Current status and future perspectives. Aquaculture. 433: 50–61.

Shiau, S.Y. and T.S.L. Hsu. 1995. L-ascorbyl-2-sulfate has equal antiscorbutic activity as L-ascorbyl-2-monophosphate for tilapia, Oreochromis niloticus  O. aureus. Aquaculture. 133: 147-157.

Stickney, R.R., R.B. Mc Geachin, D.H. Lewis, J. Mazks, A. Riggs, E.H. Robinson, and W. Wurts. 1984. Response of tilapia aurea (Oreochromis aureus) to dietary vitamin C. Journal of the World Mariculture Society. 15: 179-185.

Wutiporn, P. 1994. Effect of vitamin C levels on growth performance, feed conversion rates, survival rates and histopathology of gill, liver and kidney of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus. Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University. 16: 113-124.

Yin, G., G. Jeney, T. Racz, P. Xu, X. Jun, and Z. Jeney. 2006. Effect of two Chinese herbs (Astragalus radix and Scutellaria radix) on non-specific immune response of tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture. 253: 39–47.

Yin, G., L. Ardo, K.D. Thompson, A. Adams, Z. Jeney, and G. Jeney. 2009. Chinese herbs (Astragalus radix and Ganoderma lucidum) enhance immune response of carp, Cyprinus carpio, and protection against Aeromonas hydrophila. Fish & Shellfish Immunology. 26: 140–145.

Zaki, M. A., E. M. Labib, A. M. Nour, H. D. Tonsy, and S. H. Mahmoud. 2012. Effect some medicinal plants diets on mono sex Nile tilapia (Oreochromis niloticus), growth performance, feed utilization and physiological parameters. APCBEE Procedia. 4: 220-227.