การทดแทนปลาป่นด้วยของเหลือใช้จากสัตว์บกในอาหารสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) แปลงเพศที่เลี้ยงในกระชัง

Main Article Content

สาวิตรี ศิลาเกษ
ดาราวรรณ ยุทธยงค์
นเรศ นาเมืองรักษ์
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

บทคัดย่อ

ศึกษาผลการทดแทนปลาป่นด้วยของเหลือใช้จากสัตว์บกในอาหารสำหรับปลานิลแปลงเพศที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ่อดิน วางแผนการทดลองแบบ 3 x 2 แฟคทอเรียลแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยศึกษา 2 ปัจจัย คือปัจจัยที่ 1 สูตรอาหาร มี 3 สูตร ได้แก่ สูตรใช้ปลาป่น 10%, สูตรใช้เศษไก่ป่นผสมเศษหมูป่นทดแทนปลาป่นทั้งหมดในสูตรอาหาร (w/w) และสูตรอาหารผสมสำเร็จรูป ส่วนปัจจัยที่ 2 คือความถี่ในการให้อาหารแบบให้วันละ 2 ครั้งหรือ 4 ครั้ง รวม 6 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยของปลาคือ 33 ± 0.02 กรัมต่อตัว เลี้ยงปลานาน 153 วัน ปลามีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 656.79 ± 42.46 กรัมต่อตัว ผลการทดลองไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่าง 2 ปัจจัย รวมถึงไม่พบอิทธิพลหลักของแต่ละปัจจัยต่อการเจริญเติบโต, อัตรารอดตาย, อัตราแลกเนื้อ, ประสิทธิภาพอาหาร, Condition factor, hepatosomatic index และ viscerosomatic index โดยปลาทุกชุดการทดลองมีค่าดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าปลาที่ได้รับอาหารสูตร 1 มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแล่สูงที่สุด (P<0.05) ส่วนปลาที่ได้รับอาหารสูตรที่ 2 และ 3 มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแล่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) และยังพบว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ความถี่ 2 ครั้ง/วัน มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแล่สูงกว่าปลาที่ได้รับอาหาร 4 ครั้ง/วัน (P<0.05) การทดลองนี้จึงสรุปได้ว่าสามารถใช้เศษไก่ป่นผสมเศษหมูป่นทดแทนปลาป่นได้ทั้งหมด โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลา และพบว่าความถี่ในการให้อาหารที่ 2 ครั้ง/วัน เป็นความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศที่มีรูปแบบการเลี้ยงในลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยครั้งนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

AOAC. 2010. Official Methods of Analysis. 18th Edition, Revision 3. Association of Official Analytical Chemists, Washington DC.

Bishop, C.D., R.A. Angus, and A. Watts. 1995. The use of feather meal as a replacement for fish meal in the diet of Oreochromis niloticus fry. Bioresources Technology. 54: 291–295.

Bureau, D.P., A.M. Harris, D.J. Beven, L.A. Simmons, P.A. Azevedo, and C.Y. Cho. 2000. Feather meals and meat and bone meals from different origins as protein sources in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diets. Aquaculture. 181: 281–291.

Daudpota, A.M., G. Abbas, I.B. Kalhoro, S.S.A. Shah, H. Kalhoro, H. ur Rehman, and A. Ghaffar. 2016. Effect of feeding frequency on growth performance, feed utilization and body composition of juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) reared in low salinity water. Pakistan Journal of Zoology. 48: 171-177.

Davies, S.J., J. Williamson, M. Robinson, and R.I. Bateson. 1989. Practical inclusion levels of common animal by-products in complete diets for tilapia (Oreochromis mossambicus, Peters). pp. 325-332. In Proceeding of The Third International Symposium on Feeding and Nutrition in fish 28 August - 1 September 1989. Toba, Japan.

El-Sayed, A.F.M. 1998. Total replacement of fish meal with animal protein sources in Nile tilapia, Oreochromis niloticus(L.), feeds. Aquaculture Research. 29: 275-280.

El-Sayed, A.F.M. 1999. Alternative dietary protein sources for farmed tilapia, Oreochromis spp. Aquaculture. 179: 149-168.

Falaye A.E., A. Omoike, E.K. Ajan, and O.T. Kolawole. 2011. Replacement of fishmeal using poultry offal meal in practical feeds for fry of the African catfish (Clarias gariepinus). The Israeli journal of aquaculture Bamidgeh. 63: 542-547.

Garcia, J.A., and M. Villarroe. 2009. Effect of feed type and feeding frequency on macrophage functions in tilapia (Oreochromis niloticus L.). Fish and Shellfish Immunology. 27: 325-329.

Hasan, M.R., A.M. Akand, and A. Siddiqua. 1993. Studies on poultry offal meal and silk worm pupae meal as dietary protein sources for Indian major carp, Catla catla (Hamilton). Bangladesh Journal of Training and Development. 6: 55-66.

Hernández C., M.A. Olvera-Novoa, K. Aguilar-Vejar, B. González-Rodríguez, and I. Abdo de la Parra. 2008. Partial replacement of fish meal by porcine meat meal in practical diets for Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Aquaculture. 277: 244-250.

Hernández C., M.A. Olvera-Novoa, R. Hardy, A. Hermosillo, C. Reyes, and B. González. 2010. Complete replacement of fish meal by porcine and poultry by-product meals in practical diets for fingerling Nile tilapia Oreochromis niloticus: digestibility and growth performance. Aquaculture Nutrition. 16: 44-53.

Jobling, M. 1986. Gastrointestinal overload a problem with formulated feed. Aquaculture. 51: 257–263.

Jun, Q., W. Hui, L. Rui-Wei, and P. Jun. 2009. Effects of feeding frequency on growth, body biochemical composition and digestive enzymes of larvae and juvenile of hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x O. aureus). Journal of Zhanjiang Ocean University. 29: 79-83.

Kureshy, N., D.A. Davis, and C.R. Arnold. 2000. Partial replacement of fish meal with meat and bone meal, flash-dried poultry by product meal and enzyme-digested poultry by-product meal in practical diets for juvenile red drum. North American Journal of Aquaculture. 62: 266–272.

Lim, C.E., C.D. Webster, and M.H. Li. 2006. Chapter 15 Feeding Practices. P. 547-560. In: C. Lim and C.D. Webster. Tilapia Biology, Culture and Nutrition. Food Products Press, London, UK.

Liu, F., and I.C. Liao. 1999. Effect of feeding regimen on the food consumption growth and body composition in hybrid striped bass Morone saxatilis M. chrysops. Fisheries Science. 65: 513–519.

Lu, F., H. Yutaka, and S. Shuichi. 2015. Replacement of fish meal with rendered animal protein and plant protein sources on growth response, biological indices and amino acid availability of 3 rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Fisheries Science. 81: 95-105.

Millamena, O.M. 2002. Replacement of fish meal by animal by–product meals in a practical diet for grow out culture of grouper Epinephelus coioides. Aquaculture. 204: 75–84.

Moriarty, D.J.W. 1973. The physiology of digestion of blue-green algae in the cichlid fish Tilapia nilotica. Journal of Zoology. 171: 25-40.

Nengas, L., M.N. Alexis, and S.J. Davies. 1999. High inclusion levels of poultry meals and related by products in diets for gilthead sea bream Sparus aurata L. Aquaculture. 179: 13-23.

NRC (National Research Council). 1993. Nutrient Requirement of Fish. National Academy Press, Washington, D.C.

Olsen, R.L., and M.R. Hasan. 2012. A limited supply of fishmeal: Impact on future increases in global aquaculture production. Trends in Food Science and Technology. 27: 120–128.

Olvera-Novoa, M.A., C.A. Martinez Palacios, and E. Real de Leon. 1994. Nutrition of fish and crustaceans: a laboratory manual. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Mexico City.

Pouomogne, V. and D. Ombredane. 2001. Effect of feeding frequency of the growth of tilapia (Oreochromis niloticus) in earthen ponds. Tropicultura. 19: 147-150.

Riche, M.A. 2000. Effect of Phytic Acid on Nitrogen Retention in Tilapia (Oreochromis niloticus). Dissertation, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA.

Riche, M., D.I. Haley, M. Oetker, S. Garbretcht, and D.L. Garling. 2004. Effect of feeding frequency on gastric evaculation and the return of appetitive tilapia Oreohromis niloticus (L.). Aquaculture. 234: 657–673.

Robaina, L., F.J. Moyano, M.S. Izquierdo, J. Socorro, J.M. Vergara, and D. Montero. 1997. Corn gluten meal and meat and bone meals as protein sources in diets for gilthead seabream Sparus aurata: nutritional and histological implications. Aquaculture. 59: 157–347.

Rodriguez-Serna, M., M.A. Olvera-Novoa, and C. Carmona-Osalde. 1996. Nutritional value of animal by-product meal in practical diets for Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.) fry. Aquaculture Research. 27: 67–73.

Sadiku, S.O.E., and K. Jauncey. 1995. Digestibility, apparent amino acid availability and waste generation potential of soybean flour: poultry meat meal blend based diets for tilapia, Oreochromis niloticus (L.), fingerlings. Aquaculture Research. 26: 651-657.

Santiago, C.B. and R.T. Lovell. 1988. Amino acid requirement for growth of Nile tilapia. The Journal of Nutrition. 118: 1540-1546.

Santos D.J., and M. Jobling. 1995. Test of a food consumption model for the Atlantic cod. ICES Journal of Marine Science. 52: 209–219.

Sauvant, D., J.M. Perez, and G. Tran. 2004. Tables of composition and nutritional value of feed materials. 1stEdition. Wageningen Academic Publishers, Gelderland.

Tacon, A.G.J., K. Jauncey, A. Falaye, M. Pantah, MacGowenI, and E. Stafford. 1983. The use of meat and bone meal, hydrolyzed feather meal and soybean meal in practical fry and fingerling diets for Oreochromis niloticus. pp. 356–365. In Proceedings of the First International Symposium on Tilapia in Aquaculture 8-13 May 1983. Nazareth, Israel.

Tacon, A.G.J., and A.J. Jackson. 1985. Protein sources in fish feeds. In: Cowey CB, Nackie AM, Bell JG. Edition. Nutrition and Feeding in Fish. Academic Press, London.

Tacon, A.G.J. 1993. Feed Ingredients for Warmwater Fish: Fish Meal and Other Processed Feedstuffs. FAO Fisheries Circular. No. 856. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Thongprajukaew, K., S. Kovitvadhi, U. Kovitvadhi, and P. Preprame. 2017. Effects of feeding frequency on growth performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). Agriculture and Natural Resources. 51: 292-298.

Tung, P.H., and S.Y. Shiau. 1991. Effects of meal frequency on growth performance of hybrid tilapia, Oreochromis niloticus, O. aureus, fed different carbohydrate diets. Aquaculture. 92: 343-350.

Wang, N., R.S. Hayward, and D.B. Noltie. 1998. Effect of feeding frequency of food consumption, growth, size variation, and feeding pattern of age-0 hybrid sunfish. Aquaculture. 165: 261–267.

Wang, Y., J. Guo, D.P. Bureau, and Z.I. Cui. 2006. Replacement of fish meal by rendered animal protein ingredients in feeds for cuneate drum (Nibea miichthioides). Aquaculture. 252: 476–483.

Wang Y., L. Kai, H. Hua, Z. Zhou-Xin, and P.B. Dominique. 2008. Potential of using a blend of rendered animal protein ingredients to replace fish meal in practical diets for malabar grouper (Epinephelus malabricus). Aquaculture. 281: 113-117.

Watanabe, T., and J. Pongmaneerat. 1991. Quality evaluation of some animal protein sources for rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Nippon Suisan Gakkaishi. 57: 495–501.

Yang, Y., S. Xie, Y. Cui, W. Lei, Y. Zhu, Y. Yang, and Y. Yu. 2004. Effect of replacement of dietary fish meal by meat and bone meal and poultry by-product meal on growth and feed utilization of gibel carp, Carassius auratus gibelio. Aquaculture Nutrition. 10: 289–294.

Zar, J. H. 1996. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall International Editions, London.

Zhu J., G. Gong, J. Wang, X. Wu, M. Xue, C. Niu, L. Guo, and Y. Yu. 2011. Replacement of fish meal with blend of rendered animal protein in diets for Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt), results in performance equal to fish meal fed fish. Aquaculture Nutrition. 17: 389-395.