เผยแพร่แล้ว: 2022-05-02

การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta sinauta Stephen) (Coleoptera: Chrysomelidae) ในกวางตุ้ง

เบญจพร ชำนาญ, ขวัญฤดี สุวะไกร, ทิพย์สุคน อนุภาพ, ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, นุชรีย์ ศิริ, ยุวธิดา ศรีพลแท่น, อุบล ตังควานิช, ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

932-344

ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมต่อคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์

กนกพร มานันตพงศ์, อนงนาฏ ศรีประโชติ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, รัฐพล ไกรกลาง, พรทิวา กัญยวงศ์หา

1006-1018

ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกระบองเพชร

ชมัยพร อนุวงศ์, ณภัทร สำราญ, สุริยา ก่อสินวัฒนา

1019-1032

ผลกระทบของชนิดดินปลูกต่อลักษณะรากและลักษณะกายวิภาคของรากข้าวไร่เพื่อการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคกลาง

ปุณยวีร์ เดชครอง, นฤภัทร ยังปรางค์, ศรสวรรค์ ศรีมา, ศิริพรรณ สุขขัง, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, ทิวา พาโคกทม, ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

1055-1067

การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นยางพาราและพยากรณ์ผลผลิตน้ำยาง กรณีศึกษาในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง

ณิชารีย์ ชาลีจังหาญ, วุฒิดา รัตนพิไชย, กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, Yann Nouvellon, พูนพิภพ เกษมทรัพย์

1068-1082

การศึกษาเวลาและอุปสรรคในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในไร่อ้อยด้วยโดรน รถแทรกเตอร์ และแรงงานคน

พีส คูณดี, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, เสรี วงส์พิเชษฐ, มหิศร ว่องผาติ, กิตติพิชญ์ อึงสถิตถาวร, ศิโรรัตน์ พิลาวุธ, อาทิตย์ ภูผาผุด, ลลิตา พรรณดวงเนตร, จีรวัฒน์ โนดไธสง

1083-1096

อิทธิพลของพันธุ์ ความสูงและระยะเวลาการตัดยอดที่มีต่อคุณภาพใบหมักและผลผลิตหัวสดของมันสำปะหลัง

นรุณ วรามิตร, ปัทจิมา คงพลับ, อนุรักษ์ อรัญญนาค, ภูมพงศ์ บุญแสน, จิราพร เชื้อกูล

1097-1111

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะต้นข้าวโพดแห้งหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma viride UP15 แบบเหลวที่ผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชร่วมกับจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติก

ศุภคม คล้ายโตนด, เยาวลักษณ์ แหม่งปัง, ชัยณรงค์ วงศ์สรรศรี, โชค โสรัจกุล, ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, รวิสรา รื่นไวย์

1162-1173

ผลของความชื้นและระยะเวลาหมักต่อคุณภาพอาหารข้นเปียกสำหรับโคเนื้อ

สายัณห์ สืบผาง, ฉัตรชัย แก้วพิลา, วรุณ โคตะ, สุวิทย์ ทิพอุเทน

1185-1193

ผลของการเสริมใบบัวบกผงในอาหารต่อผลผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาในนกกระทาญี่ปุ่น

อารยา เจียรมาศ, แขม ล่องนภา, อภิชัย บัวชูก้าน, สมนึก สอนนอก

1194-1203

การทดแทนปลาป่นด้วยของเหลือใช้จากสัตว์บกในอาหารสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) แปลงเพศที่เลี้ยงในกระชัง

สาวิตรี ศิลาเกษ, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, นเรศ นาเมืองรักษ์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

1204-1219

Expression and promoter analysis of the hevein gene in rubber tree (Hevea brasiliensis) clones resistant and susceptible to Phytophthora spp.

Tanida Cheung; Unchera Viboonjun; Jarunya Narangajavana, Pisamai Chantuma, Panida Kongsawadworakul

1220-1232