การไพรมิงเมล็ดเพื่อยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่สีม่วง

Main Article Content

อัจจิมา ดิสเสถียร
ดรุณี โชติษฐยางกูร
ปวีณา พงษ์ดนตรี
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
จิรวัฒน์ สนิทชน

บทคัดย่อ

ข้าวไร่สีม่วงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากการที่มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกแอนโทไซยานิน การปลูกข้าวไร่เป็นการปลูกโดยการหว่านเมล็ดแห้งเพื่อรอฝน ซึ่งปัญหาที่สำคัญคือการงอกที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อผลผลิตที่ลดลงการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการไพรมิงเมล็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งตัวใสภาพไร่ โดยทำการศึกษารูปแบบการดูดอุ้มน้ำ ระยะเวลาของการแช่เมล็ดในสารละลายต่างๆ ได้แก่ การแช่เมล็ดในสารละลาย NaCl (-1.25 MPa) สารละลาย CaCl2 (-1.25 MPa) สารละลาย polyethylene glycol (PEG 8000) (-1.5 MPa) สารละลายน้ำส้มควันไม้ (WV)เจือจาง 300 เท่า และในน้ำกลั่น โดยเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการไพรมิง (เมล็ดแห้ง) ผลการทดลองพบว่า การไพรมิงเมล็ดโดยการแช่เมล็ดด้วยสารละลาย NaCl CaCl2 PEG และ WV ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ลืมผัว ULR 038 และ เมล็ดฝ้าย ดูดอุ้มน้ำได้เร็วกว่าการแช่เมล็ดด้วยน้ำกลั่นเพียงอย่างเดียว กระบวนการดูดอุ้มน้ำระยะที่ 2 ของข้าวจะสิ้นสุดเร็วขึ้น เมื่อแช่เมล็ดข้าวในสารละลาย WV (พันธุ์ ULR 038 ) และในสารละลาย NaCl และ WV ในข้าวพันธุ์เมล็ดฝ้าย การแชเมล็ด 24 ชั่วโมงทำให้เมล็ดข้าวไร่ทุกพันธุ์งอกได้ดีกว่าการแช่ 48 ชั่วโมงหากเพาะเมล็ดทันที แต่หากมีการตากลดความชื้นเมล็ดก่อนเพาะให้เท่ากับความชื้นเริ่มต้น ไม่พบความแตกต่างของระยะเวลาแช่ การไพรมิงเมล็ดโดยการแช่เมล็ดในสารละลาย NaCl CaCl2 PEG และ WV ทำให้ข้าวไร่สีม่วงทั้งสามพันธุ์งอกได้ดีกว่าเมล็ดที่ผ่านการไพรมิงโดยการแช่ในน้ำกลั่นอย่าง เดียวและเมล็ดที่ไม่ผ่านการไพรมิง (เมล็ดแห้ง) การไพรมิงเมล็ดโดยการแช่เมล็ดในสารละลาย WV ไม้ มีแนวโน้มที่จะให้ผลดีมากกว่าวิธีการแช่เมล็ดในสารละลายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเก็บรักษา 3 เดือนภายใต้สภาพอุณหภูมิห้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

ดรุณี โชติษฐยางกูร. 2559. ชีววิทยา และ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 279 หน้า.

สิรินาฏ กันยุตะ นันทวุฒิ จงรั้งกลาง, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, สันติไมตรี ก้อนคำดี, อนันต์ พลธานี และดรุณี โชติษฐยางกูร. 2560. การใช้น้ำส้มควันไม้เป็น สารแช่เมล็ดและฉีดพ่นทางใบ: ผลต่อการเจริญเติบโต ลักษณะคงความเขียวและผลผลิตของข้าวนาหว่านน้ำตม: แก่นเกษตร. 45(2): 273-284.

Bailly, C. 2004. Active oxygen species and antioxidants inseed biology. Seed Science Research. 14: 93-107.

Bailly, C., A. Benamar, F. Corbineau, and D. Côme. 2000. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Science Research. 10: 35-42.

Balestrazzi, A., M. Confalonieri, A. Macovei, and D. Carbonera. 2011. Seed imbibition in Medicago truncatula Gaertn. Expression profiles of DNA repair genes in relation to PEG-mediated stress. Journal of Plant Physiology. 168: 706-713.

Brown, N.A.C., G. Kotze, and P.A. Botha. 1993. The promotion of seed germination of Cape Erica species by plant-derived smoke. Seed Science and Technology. 21: 573-580.

Brocklehurst, P.A., and J. Dearman. 2008. Interaction between seed priming treatments and nine seed lots of carrot, celery and onion II. Seedling emergence and plant growth. Annals of Applied Biology. 102: 583-593.

Chen, P.N., W.H. Kuo, C.L. Chiang, H.L. Chiou, Y.S. Hsieh, and S.C. Chu. 2006. Black rice anthocyanin inhibit cancer cells invasion via repressions of MMPs and u-PA expression. Chemico-Biological Interactions. 163: 218-229.

Chiwocha, S.D.S., K.W. Dixon, G.R. Flematti, E.L. Ghisalberti, D.J. Merritt, D.C. Nelson, J.M. Riseborough, M. Smith, and J.C. Stevens. 2009. Karrikins: A new family of plant growth regulators in smoke. Plant Science. 177: 252-256.

Farooq, M., S.M.A. Basra, R. Tabassum, and I. Afzal. 2006. Enhancing the performance of direct seeded fine rice by seed priming. Plant Production Science. 9: 446-456.

Farooq, M., S.M.A. Basra, and N. Ahmad. 2007. Improving the performance of transplanted rice by seed priming. Plant Growth Regulation. 51: 129-137.

Flematti, G.R., E.L. Ghisalberti, K.W. Dixon, and R.D. Trengove. 2004. A compound from smoke that promotes seed germination. Science. 305: 977.

Guo, H., W. Ling, Q. Wang, C. Liu, Y. Hu, M. Xia, X. Feng, and X. Xia. 2007. Effect of anthocyanin-rich extract from black rice (Oryza sativa L. indica) on hyperilipidemia and insulin resistance in fructose-fed rats. Plant Food for Human Nutrition. 62: 1-6.

Hussain, S., M. Zheng, F. Khan, A. Khaliq, S. Fahad, S. Peng, et al. 2015. Benefits of rice seed priming are offset permanently by prolonged storage and the storage conditions. Scientific Report 5, 8101. doi:10.1038/srep 08101

ISTA (The International Seed Testing Association). 2011. International Rules for Seed Testing. Bassersdorf, Switzerland.

Jothityangkoon, D., C. Ruamtakhu, S. Tipparak, S. Wanapat, and A. Polthanee. 2007. Wood vinegar enhances seed germination and seedling development of rice. pp. 35-40. In: Proceedings of The 2nd International Conference on Rice for the Future. 5-9 November 2007. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

Kibinza, S., J. Bazin, C. Bailly, J.M. Farrant, F. Corbineau, and H. El-Maarouf-Bouteau. 2011. Catalase is a key enzyme in seed recovery from ageing during priming. Plant Science. 181: 309-315.

Kulkarni, M.G., S.G. Sparg, M.E. Light, and J. Van Staden. 2006. Stimulation of rice (Oryza sativa L.) seedling vigour by smoke-water and butenolide. Journal of Agronomy and Crop Science. 192: 395-398.

Lee S.S., J.H. Kim, S.B. Hong, M.K. Kim, and E.H. Park. 1998. Optimum water potential, temperature, and duration for priming of rice seeds. Korean Journal of Crop Science. 43: 1-5.

Lee, S.S., and J.H. Kim. 2000. Total sugars, a-amylase activity, and emergence after priming of normal and aged rice seeds. Korean Journal of Crop Science. 45: 108-111.

Nakai, T., S.N. Kartal, T. Hata, and Y. Imamura. 2007. Chemical characterization of pyrolysis liquids of wood-based composites and evaluation of their bio-efficiency. Building and Environment. 42: 1236-1241.

Rehman, H., S.M.A. Basra, M. Farooq, N. Ahmad, and I. Afzal. 2011. Seed priming with CaCl2 improves stand establishment, yield and quality attributes in direct seeded rice (Oryza sativa). International Journal of Agriculture & Biology. 13: 786-790.

Ruttanaruangboworn, A., W. Chanprasert, P. Tobunluepop, and D. Onwimol. 2017. Effect of seed priming with different concentrations of potassium nitrate on the pattern of seed imbibition and germination of rice (Oryza sativa L.). Journal of Integrative Agriculture. 16: 605-613.

Soeda, Y., M.C.J.M. Konings, O. Vorst, A.M.M.L. van. Houwelingen, G.M. Stoopen, C.A. Maliepaard, J. Kodde, R.J. Bino, S.P.C. Groot, and A.H.M. van der Geest. 2005. Gene expression programs during Brassica oleracea seed maturation, osmopriming, and germination are indicators of progression of the germination process and the stress tolerance level. Plant Physiology. 137: 354-368.

Sparg, S.G., M.G. Kulkarni, M.E. Light, and J. Van Staden. 2005. Improving seedling vigour of indigenous medicinal plants with smoke. Bioresearch Technology. 96: 1323-1330.

Stoner, G.D. 2009. The preclinical and clinical development of berries. Cancer Prevention Research. 2: 187-194.

Woodstock, L., and R.B. Taylorson. 1981. Soaking injury and its reversal with polyethylene glycol in relation to respiratory metabolism in high and low vigour soybean seeds. Plant Physiology. 53: 263-268.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>