เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การไพรมิงเมล็ดเพื่อยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่สีม่วง

อัจจิมา ดิสเสถียร, ดรุณี โชติษฐยางกูร, ปวีณา พงษ์ดนตรี, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง, จิรวัฒน์ สนิทชน

1-14

การตอบสนองต่อการคัดเลือกด้วยวิธีแบบวงจรพื้นฐานของผลผลิตในประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวสีส้ม

วทัญญู ขามเกาะ, พลัง สุริหาร, กมล เลิศรัตน์, ดนุพล เกษไธสง, คมศร ลมไธสง

43-50

ผลของระดับพลังงาน วิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมในอาหารแม่ไก่ต่อสมรรถนะการผลิต ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของอสุจิ และการต้านอนุมูลอิสระในของเหลวจากต่อมสร้างเปลือกไข่

พชรพล พะศรี, สุภัตรา โอกระโทก, เมริษา ศิริโสภาพงษ์, อาภรณ์ คิมเข้ม, วิทธวัช โมฬี, อมรรัตน์ โมฬี, ประพจน์ มะลิวัลย์, Nadine Gerard, Pascal Mermillod, สุทิศา เข็มผะกา

63-72

ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสในข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม

เบญจมาศ หนูแป้น, ไซนีย๊ะ สะมาลา, กนกรัตน์ ใสสะอาด, กิตติมา คงทน, กนกอร ทองใหญ่, ศิริพร ทวีโรจนการ

73-80

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสารหอมกฤษณา

สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อภิฤดี คงคาทิพย์

81-92

ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ

จุฑามาศ ร่มแก้ว, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, วิไลลักษณ์ ดิเรกโภค, วัชรพล ชยประเสริฐ

93-104

ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์หัวเชื้อบาซิลัสผสมหลากสายพันธุ์ในน้ำดื่มต่อจุลินทรีย์ในไส้ตันการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะและสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กของไก่เนื้อ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วรางคณา กิจพิพิธ, จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์, ศราวุธ ม่วงเผือก , เอกกมล กมลลาภวรกุล, เสาวภา เขียนงาม

137-146

ฤดูกาลวางไข่ของปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

147-154

Association of chlorophyll content and spad chlorophyll in diverse sweet sorghum cultivars under different environments

Darika Bunphan, Prasit Jaisil, Jirawat Sanitchon, Joseph E. Knoll, William F. Anderson

155-162

Factors affecting farmers’ income generating in rice seed production towards seed standard, Thamai sub-district, Nakhon Sawan province, Thailand

Kanungrat Kummanee, Am-On Aungsuratana, Chariensak Rojanaridpiched, Sontichai Chanprame, Kampanat Vijitsrikamol, Seiich Sakurai

171-180

Reproductive efficiency and yield responses of Valencia peanut genotypes under terminal drought conditions

Rita Valentin Manjonda, Nimitr Vorasoot, Naveen Puppala, Amade Milian Muetia, Sanun Jogloy

181-192