ผลของการใช้แกลบเผาต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae และ Eisenia foetida ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

Main Article Content

อาภรณ์ ทองบุราณ
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

บทคัดย่อ

ผลของการใช้แกลบเผาต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae และ Eisenia foetida ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ทำการทดลองโดยใช้แกลบเผาอัตรา 10% ร่วมอาหารผสม ระหว่างมูลสุกร เปลือกมันสำปะหลังและชุดดินโคราช อัตรา 2:6:1 พบว่า ตำรับการทดลองที่ใส่แกลบเผา ทำให้ไส้เดือนดิน ทั้ง 2 สายพันธุ์มีน้ำหนักตัว (weight of earthworm) จำนวนถุงไข่ (number of cocoon) และจำนวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน (number of juvenile) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตำรับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไส้เดือนดินสายพันธุ์ E. eugeniae และ E. foetida มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.86 และ 73.53 ตามลำดับ จำนวนถุงไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 และ 153 ตามลำดับ และจำนวนตัวอ่อนไส้เดือนดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 173.19 และ 76.92 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้แกลบเผาร่วมกับมูลสุกร เปลือกมันสำปะหลังในชุดดินโคราช จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินทั้ง 2 สายพันธุ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, มงคล ต๊ะอุ่น, สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ และ นันทวุฒิ จำปางาม. 2554. การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน : การจัดการของเสีย ดิน ผลผลิตที่ดีและปลอดภัย. ขอนแก่น. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว. 2558. การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

รัชนี วงโคกสูง. 2558. การใช้ไส้เดือนดินกับวัสดุอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการทำปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินเพื่อลดความ

เป็นพิษของทองแดง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาณัฐ ตันโช. 2550. ไส้เดือนดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปทุมธานี.

Chen, Y., X. Huang, Z. Han, X. Huang, B. Hu, and D. Shi. 2010. Effects of bamboo charcoal and bamboo vinegar on nitrogen conservation and heavy metals immobility during pig manure composting. Chemosphere. 78: 1177-1181

Christoph, S.,K.C. Das, M. Nathan, and L. Donald. 2010. Reducing nitrogen loss during poultry litter composting using biochar. J.Environ. Qual. 39: x-x

Edwards , C.A., N.Q. Arancon, and R.L. Sherman. 2011. Vermiculture Tecnology : earthworms. Organic Waste and Environmental Management. CRC Press. Boca raton, USA.

Gupta, R., and V.K. Garg. 2008. Stabilization of primary sewage sludge during vermicomposting. J. Hazardous Materials. 153: 1023-1030

ISO. 2006. Soil Quality: Avoidance test for testing the quality of soils and effects of chemicals on behavior test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei). Guideline 17512-1. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland .

Krystyna, M., Z. Magdalena, and D.Jacek. 2014. Effects of biochar amendment on ammonia emission during composting of sewage sludge. Ecological Engineering. 71: 474-478.

Krystyna, M., Z. Magdalena, C. Rafaela, and M. Oriol. 2016. The effect of precomposted sewage slude mixture amended with biochar on growth and reproduction of Eisenia fetida during laboratory vermicomposting. Ecological Engineering. 90: 35-41.

Krystyna, M., Z. Magdalena, C. Rafaela, R. Agnieszka, W. Patryk, and S. Ewelina. 2017. Biochar amendment for integrated composting and vermicomposting of sewage slude-The effect of biochar on activity of Eisenia fetida and the obtained vermicompost. Bioresource Technology. 225: 206-214.

Li, D., H.C. William, M.A. Caroline, and A.J.J. Pedro. 2011. Earthworm avoidance of biochar can be mitigated by wetting. Soil Biology & Biochemistry. 43: 1732-1737.

Nuhaa, S., M. Romeela, and G.M. Vinod. 2015. Experimental process monitoring and potential of Eudrilus eugeniae in the vermicomposting of organic solid waste in Mauritus. Ecological Engineering. 84: 149-158

Rachid, N. B. Marc, R. Claudine, V. Anne-Marie, and V. Paule. 2011. EcoToxicity of cyanide complexes in industrially contaminated soil. J. Hazardous Material. 197: 369-377.

Sager, M. 2007. Trace and nutrient elements in manure, dung and compost samples in Austria. Soil Biology & Biochemistry. 39: 1383-1390.

Sriroth K., K. Piyachomkwan, S. Wanlapatit, and C.G. Oates, 2000. Cassava Starch Technology: The Thai Experience. Starch/ Starke. 52: 439-449.

Sanchez-Monedero M.A., A. Roig, C. Paredes, and M.P. Bernal. 2001. Nitrogen transformation during oraganic waste composting by the Rutgers system and its effects on pH, EC and maturity of the composting mixtures. Bioresour. Technol. 78: 301-308.

Shagoti, U.M., S.D. Amoji, V.A. Biradar, and P.M. Birader. (2001). Effect of temperature on growth and reproduction of the epigeic earthworm, Eudrilus Eugeniae (Kinberg). J.Environ Biol. 3: 213-217.

Sophie, A. and A.J. Reinecke. 1990. Moisture preferences, growth and reproduction of the African nightcrawler, Eudrilus eugeniae (Oligochaeta). S. Afr. J. of Zool. 25(3): 155-160.

Suthar, S. 2010. Pilot-scale verireactors for sewage sludge stabilization and metal remediation process: Comparison wite small-scale vermireactors. Ecological Engineering. 36: 703-712.

Tammeorg, P. T. Parviainen, V. Nuutinen, A. Simmojoki, E. Vaara, and J. Helenius. 2014 Effects of biochar on earthworms in arable soil: avoidance test and field trial in boreal loamy sand. Agric. Ecosyst. Environ. 191: 150-157.

Tewe, O.O. 2017. Detoxification of cassava products and effects of residual toxins on consuming animals. Available: http://www.fao.org/3/a-t0554e/T0554E06. htm. Accessed Jul. 2, 2017.

Xu Y., W. Yu, Q. Ma, and H. Zhou. 2013. Accumulation of copper and Zinc in soil and plant within ten-year application of different pig manure rates. Plant Soil Environment. 59: 492-499.

Zhu W., W.Yoa, Z. Zhang, and Y Wu. 2014. Heavy metal behavior and dissolved organic matter (DOM) characterization of vermicomposted pig manure amended with rice straw. Environl Sci Pollut Res. 21: 12684-12692.