การเปรียบเทียบวิธีการในการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดินโดยการตกตะกอน

Main Article Content

ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ณัฎฐณิชา พรมภักดี
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์

บทคัดย่อ

วิธีการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดินมีอยู่หลากหลายวิธี แต่วิธีการที่ได้รับความนิยมมาก คือ วิธีการใช้ไฮโดรมิเตอร์ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำได้สะดวก รวดเร็ว เครื่องมือที่ใช้ราคาไม่สูงมาก อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญมาก วัตถุประสงค์ของการทดลองในครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการและเวลาที่ใช้ในการหาปริมาณอนุภาคขนาดทรายและดินเหนียว จากเนื้อดินที่มีความแตกต่างกัน 7 ชนิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วย การร่อนด้วยตะแกรง การใช้ไฮโดรมิเตอร์และการใช้ปิเปต ผลการทดลองพบว่า ผลการวิเคราะห์หาปริมาณอนุภาคทราย และ ปริมาณดินเหนียวด้วยวิธีการไฮโดรมิเตอร์และวิธีการปิเปตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 โดยปริมาณอนุภาคทรายที่ได้จากวิธีไฮโดรมิเตอร์ใกล้เคียงกับวิธีการร่อนด้วยตะแกรง แต่สูงกว่าวิธีการใช้ปิเปต สำหรับอนุภาคดินเหนียววิธีการไฮโดรมิเตอร์ให้ค่าต่ำกว่าวิธีการปิเปตอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์อนุภาคดินเหนียวที่ 2 ชั่วโมง และที่ 7 ชั่วโมง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2529. ฟิ สิกส์พื้นฐานของดิน. ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Beretta, A.N., A.V. Silbermann, L. Paladino, D.Torres, D.Bassahun, R. Musselli, and A.G. Lamohte. 2014. Soil texture analyses using a hydrometer: modification of the Bouyoucos method. Ciencia Investigacion Agraria. 263-271.

Bouyoucos, G.J. 1951. A Recalibration of the Hydrometer for Making Mechanical Analysis of Soils. Agronomy Journal. 43: 434-438.

Carolyn, C. Bohn and K. Gebhardt. 1989. Comparison of hydrometer settling times in soil particle size analysis. Journal of range management. 81-83.

Elfaki, J.T., M.A. Gafer., M. Sulieman, and M.E. Ali. 2016. Hydrometer method against Pipette method for Estimating Soil particle size distribution in Some Soil Types Selected from Central Sudan. International Journal of Engineering Research and Advanced Technology. 2: 25-41.

Grossman, J. 1980. Physical and Chemical of Soil and Water Analysis. Food and Agriculture Organization of the United Nations.