เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อผลิตภาพแรงงานในภาคการเกษตรไทย

โชคชัยชาญ วิโรจน์สัตตบุษย์, วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, สุวรรณา ประณีตวตกุล

419-432

ผลของอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ที่มีต่อการติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

มัณฑนา ปานศรีทอง, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, พรรณี ทองเกตุ, ชัยสิทธิ์ ทองจู

445-458

การขยายพันธุ์มะละกอ (Carica papaya L.) สายพันธุ์ฮอลแลนด์ในสภาพปลอดเชื้อ

เพ็ญแข รุ่งเรือง, กิริยา สังข์ทองวิเศษ , กาญจนา เหลืองสุวาลัย

459-466

การจำลองการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน

รชนีกร ศรีบุญเรือง, สายบัว เข็มเพ็ชร, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

485-494

การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้สภาพน้ำท่วม

ชุติมา สวยไทยสงค์, ศันสนีย์ จำจด, ต่อนภา ผุสดี

495-508

Genetic variability of yield, yield components and agronomic traits of commercial waxy corn hybrids in Thailand

Layang Naw Ja, Sompong Chankaew, Jirawat Sanitchon, Kamol Lertrat, Bhalang Suriharn

509-518

การเปรียบเทียบวิธีการในการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดินโดยการตกตะกอน

ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ, ณัฎฐณิชา พรมภักดี, กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์

519-526

ลักษณะการเจริญเติบโตของผลแก้วมังกร และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพผล

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พรศุลี อิศรางกูร ณ อยุธยา

527-538

ผลของแสงจากหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella vulgaris)

ณรงค์ กมลรัตน์, เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช

559-566

การถ่ายทอดลักษณะกลีบดอกซ้อน กลิ่นดอก และดอกสีม่วงในชวนชม

สุรวิช วรรณไกรโรจน์, เบญญา มะโนชัย, วสันต์ หนูนัง, พงศ์เทพ ตั้งวิศิษย์

567-574

การศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และผลของการให้อาหารเสริมในโคเนื้อแบบปล่อยเลี้ยง

ฐิติมา นรโภค, ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร, นพรัตน์ ผกาเชิด, ทิพย์สุดา บุญมาทัน, อนุสรณ์ เชิดทอง

587-594

การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันโรคบิดที่เกิดจาก Eimeria tenella ของน้ำมันหอมระเหยอบเชยจีน

กนกชล อินทร์วิมล, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ภคอร อัครมธุรากุล, สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, นวลจันทร์ พารักษา

617-626