ลักษณะการเจริญเติบโตของผลแก้วมังกร และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพผล

Main Article Content

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พรศุลี อิศรางกูร ณ อยุธยา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ต้องการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตผลแก้วมังกรที่ปลูกในเขตพื้นที่สูง และผลของช่วงเวลาออกดอก ขนาดผล อายุผล ต่อคุณภาพผลแก้วมังกร โดยทำการคัดเลือกแก้วมังกรจำนวน 20 ต้น ซึ่งปลูกด้วยค้างเดี่ยวสูง 1.5 เมตร ทำการติดเครื่องหมายวันที่ดอกบานในแก้วมังกรจำนวน 120 ดอก ซึ่งมีการออกดอกสองช่วง คือ กลางเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคม ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลที่อายุต่างๆ ต่อเนื่องโดยห่างกันประมาณ 4-7 วัน ตั้งแต่ผลมีอายุ 7 วัน จนถึง 41 วันหลังดอกบาน พบว่าการเจริญเติบโตของผลแก้วมังกรจากการประเมินด้วยนำ้หนักผลรวมและนำ้หนักเนื ้อเป็นการเจริญแบบ simple sigmoid curve ส่วนการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตด้วยความกว้างและความยาวผลเป็นการเจริญแบบ double sigmoid curve ซึ่งแก้วมังกรที่ปลูกในเขตพื ้นที่สูงควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีอายุ 33-35 วันหลังดอกบาน การเก็บเกี่ยวแก้วมังกรที่ 40 วันหลังดอกบาน พบว่าเนื ้อแก้วมังกรมีปริมาณ (total soluble solid, TSS) เพิ่มขึ้น และปริมาณ (titratable acidity, TA) ลดลง แต่ลักษณะเนื ้อมีอาการฉ่ำนำ้ไม่เหมาะกับการรับประทาน การเปรียบเทียบขนาดผลที่มีผลต่อคุณภาพผล พบว่าผลแก้วมังกรที่มีนำ้หนักมากกว่า 600 กรัมมีปริมาณ TSS และ TA สูงกว่าผลขนาดอื่นๆ นอกจากนี้การศึกษาจำนวนผลต่อกิ่งพบว่าผลที่ได้จากกิ่งที่มีผลเดียวมี TA น้อยกว่าผลที่มาจากกิ่งที่มีสองผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

A.O.A.C. 1990. Official Methods of Analysis. 15th edition, Arlington, Virginia, Association of Official Agricultural Chemists, Inc.

Corelli-Grappadelli, L. and D. C. Coston.1991. Thinning and light environment in peach tree canopies influence fruit quality. Hort. Sci. 26(12):1464-1466.

Esquivel, P., F. C. Stintzing, and R. Carle. 2007. Fruit characteristics during growth and ripening of different Hylocereus genotypes. Europ. J. Hort. Sci. 72(5):231-238.

Gunasena, H. P. M., D. K. N. G. Pushpakumara, and M. Kariyawasam. 2007. Dragon fruit (Hylocerus undatus (Haw.) Britton and Rose), P.110-141. In: D. K. N. G. Pushpakumara, H. P. M. Gunasena and V. P. Singh (eds) Underutilized fruit trees in Sri Lanka, vol 1. World Agroforestry Center (ICRAF). South Asia Regional Office, New Delhi.

Hoa, T. T., C. J. Clark, B. C. Waddell, and A. B. Woolf. 2006. Postharvest quality of Dragon fruit (Hylocereus undatus) following disinfesting hot air treatments. Postharvest Biol. Technol. 41:62-69.

Huang, H. B. and J. K. Xu. 1983. The developmental patterns of fruit tissue and their correlative relationships in Lichi chinensis Sonn. Sci. Hortic. 19:335-342.

Huang, H. B. and Y. X. Qiu. 1987. Growth correlations and assimilate partitioning in the arillate fruit of Lichi chinensis Sonn. Aust. J. Plant Physiol. 14:181-188.

Ke, G. W., C. C. Wang, and J. H. Huang. 1992. The aril initiation and ontogenesis of longan fruit. J. Fuijan Acad of Agri. Sci. 7:22-26.

Le Bellec, F., F. Vaillant, and E. Imbert. 2006. Pitahaya (Hylocereus spp.): a new fruit crop, a market with a future. Fruits. 61:237-250.

Merten, S. 2003. A Review of Hylocereus Production in the United States. J. PACD. 5:98-105.

Nerd, A., F. Gutman, and Y. Mizrahi. 1999. Ripening and postharvest behavior of fruit of two Hylocereus species (Cactaceae). Postharvest Biol. Technol. 17:39-45.

Nerd, A. and Y. Mizrahi. 1999. The effect of ripening stage on fruit quality after storage of yellow pitaya. Postharvest Biol. Technol. 15: 99–105.

Pandee, B., S. Isarangkool Na Ayutthaya, S. Techawongstien, P. Yungyuen, and K. Dejbhimon (2008). Fruitgrowths and qualities of pummelo grown at amphoe Ban Thaen, Chaiyaphum province. Thai Agri. Sci. J. 39(3):78-81.

Rab, A., J. Rahman, S. Abdian, A. Qadim, M. K. Khattak, and K. Nawab. 2012. Thinning intensity affects the yield and fruit quality of apricot cv. Trevett. Pak. J. Bot. 44(3):887-890.