บทบาทของไม้ยืนต้นหลากชนิดต่อการฟื้นฟูดินเค็มเสื่อมโทรมบนพื้นที่ลาดเอียง II. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Main Article Content

บุปผา โตภาคงาม
รัฐกร สืบคำ
วิทยา ตรีโลเกศ
สมศักดิ์ สุขจันทร์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)