ผลการเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา และการผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

Main Article Content

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
อณัญญา ปานทอง
ธนวดี ทองประสงค์
จักรกฤษ จันตรา
สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์
ศรัณย์ หุ่นจันทร์
วรางคณา กิจพิพิธ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพและคุณค่าทางโภชนะของไข่ไก่ ระดับคอเลสเตอรอลและการสะสมกรดไขมันโอเมก้าในไข่แดง โดยใช้ไก่ไข่พันธุ์ Hisex brown® จำนวน 200 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design: CRD) จำนวน 2 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 5 ซ้ำ (n=20) อาหารทดลองประกอบด้วยอาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นพื้นฐานและอาหารพื้นฐานเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะที่ระดับ 400 กรัม/ตันอาหาร ผลการทดลองครั้งนี้ พบว่า การเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะที่ระดับ 400 กรัม/ตันสามารถเพิ่มการย่อยได้แบบปรากฏของไขมันรวมและพลังงานรวมแตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P<0.05) อีกทั้งสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตไข่ต่อวันแตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตอื่น (P>0.05) นอกจากนี้ยัง พบว่าการเสริมอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารช่วยลดสัดส่วนของ H/L ratio คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และระดับน้ำตาลกลูโคส (P<0.05) อีกทั้งช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL และกรดไขมันอิสระในเลือด (P<0.05) อีกทั้งยัง พบว่า การเสริมอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะช่วยเพิ่มระดับโปรตีนในไข่แดง พลังงานรวมในไข่ทั้งฟองและการสะสมกรดไขมันลิโนเลอิก DHA โอเมก้า 3 และ Iodine value ในไข่แดง (P<0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Albuquerque, A., J.A. Neves, M. Redondeiro, M. Laranjo, M.R. Félix, A. Freitas, J.L. Tirapicos, and J.M. Martins. 2017. Long term betaine supplementation regulates genes involved in lipid and cholesterol metabolism of two muscles from an obese pig breed. Meat Sci. 124: 25-33
Allahyari-Bake, S., and R. Jahanian. 2017. Effects of dietary fat source and supplemental lysophosphatidylcholine on performance, immune responses, and ileal nutrient digestibility in broilers fed corn/soybean meal- or corn/wheat/soybean meal-based diets. Poult. Sci. 96: 1149–1158.
Altan, O., A. Altan, M. Cabuk, and H. Bayraktar. 2000. Effect of heat stress on some blood parameter in broiler. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 24: 145-148.
AOAC, 2000. Official methods of analysis. 17th ed. The Association of official analytical chemists, Gaithhersburg, MD, USA.
Attia, Y.A., A.S. Hussein, A.E. TagEl-Din, E.M. Qota, A.I. El-Ghany, and A.M. El-Sudany. 2015. Improving productive and reproductive performance of dual- purpose crossbred hens in the tropics by lechitin supplementation. Trop. Anim. Heath. Prod. 41:461-475.
Beemster, P., P. Groenen, and R. Sterrers-theunssen. 2002. Involvement of innsital in reproduction. Nutr. Rev. 60:80-87.
Elkin, R.G., and E.S. Lorenz. 2009. Feeding laying hens a bioavailable soy sterol mixture fails to enrich their eggs with phytosterols or elicit egg yolk compositional changes. Poult. Sci. 88: 152–158.
FAO. 2014. FAO statistical yearbook 2014 Asia and the Pacific food and agriculture. Food and agriculture organization of the United Nations regional office for Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand.
Fariborz, K., and Z. Khajali. 2014. L-carnitine supplementation decreases lipid peroxidation and improves cardiopulmonary function in broiler chicken reared at high altitude. Acta Veterinaria Hungarica. 62: 489–499.
Firman, J.D., A. Kamyab, and H. Leigh. 2008. Comparison of fat source in rations of broilers from hatch to market. Int. J. Poult. Sci. 7:1152-1155.
Gandomani, V.T., A.H. Mahdavi, H.R. Rahmani, A. Riasi, and E. Jahanian. 2014. Effects of different levels of clove bud (Syzygium aromaticum) on performance, intestinal microbial colonization, jejunal morphology, and immunocompetence of laying hens fed different ω-6 to ω-3 ratios. Livest. Sci. 167: 236–248.
Gangane, G.R., N.Z. Gaikwad, K. Ravikanth, and S. Maini, 2010, The Comparative effects of synthetic choline and herbal choline on hepatic lipid metabolism in broilers, Veterinary World, 3: 318-320.
He, L. W., Q.X. Meng, D.Y. Li, Y.W. Zhang, and L.P. Ren. 2015 Meat quality, oxidative stability and blood parameters from Graylag geese offered alternative fiber sources in growing period. Poult. Sci. 94:750–757.
Huang J, D. Yang, S. Gao, and T. Wang. 2008. Effects of soy-lecithin on lipid metabolism and hepatic expression of lipogenic genes in broiler chickens. Livest Sci. 18: 53-60.
Jia, R., Y.H. Bao, Y. Zhang, C. Ji, and L.H. Zhao. 2014. Effects of dietary α-lipoic acid, acetyl-l-carnitine, and sex on antioxidative ability, energy, and lipid metabolism in broilers. Poult. Sci. 93: 2809–2817.
Kim, S., Y. Jin, and Y. Park. 2015. Estrogen and ω-3 polyunsaturated fatty acid supplementation have a synergistic hypotriglyceridemic effect in ovariectomized rats. Genes and Nutr. 10: 10-26.
Kluth, H., and M. Rodehutscord. 2006. Comparison of amino acid digestibility in broiler chicken, terkey, and Pekin ducks. Poult. Sci. 85:1953-160.
Laudadio, V., and V. Tufarelli. 2011. Influence of substituting dietary soybean meal for dehulled-micronized lupin (Lupinus albus cv. Multitalia) on early phase laying hens production and egg quality. Livest. Sci. 140: 184-188.
Lepage, G., and C.C. Roy. 1986. Direct transesterification of all classes of lipids in a one-step reaction. J. Lipid. Res. 27: 114–120.
Mandalawi, H.A., R. Lazaro, M. Redon, J. Herrera, D. Menoyo, and G.G. Mateos. 2015. Glycerin and lechitin inclusion in diets for brown egg-laying hens: Effects on egg production and nutrient digestibility. Anim. Feed Sci. and Tech. 209:145-156.
Mashaghi S, T. Jadidi, G. Koenderink, and A. Mashaghi. 2013. Lipid Nanotechnology. Int. J. Mol. Sci. 14: 4242–4282.
Meng, Q., S. Sun, Y. Sun, J. Di, D. Wu, A. Shan, A. Shan, B. Shi, and B. Cheng. 2018. Effects of dietary lechitin and L-carnitine on fatty acid composition and lipid metabolic genes expression in subcutaneous fat and longissimus thoracis of growing-finishing pigs. Meat Sci. 136:68-78.
Mun, S., E.A. Decker, and D.J.M. Clements. 2007. Influence of emulsifier type on in vitro digestibility of lipid droplets by pancreatic lipase. Food Res. Int. 40: 770-781.
Murali P., S. K. George, K. Ally, and M. T. Dipu. 2015. Effect of L-carnitine supplementation on growth performance, nutrient utilization, and nitrogen balance of broilers fed with animal fat. Veterinary World. 8:482-486.
Myers, W.D., P.A. Ludden, V. Nayigihugu, and B.W. Hess. 2004. Technical Note: A procedure for the preparation and quantitative analysis of samples for titanium dioxide. J. Anim. Sci. 82:179–183
Nutrient Requirement Council. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9th ed. NRC, Washington, D.C. Pérez-Bonilla, A., S. Novoa, J. García, M. Mohiti-Asli, and M. Frikha. 2012. Effects of energy concentration of the diet on productive performance and egg quality of brown egg-laying hens differing in initial body weight. Poult. Sci. 91: 3156–3166.
R Core Team. 2016. R. A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. Austria.Rahman A. M, A.H. Mahdavi, H.R. Rahmani, and E. Jahanian. 2015. Effects of different levels of clove bud (Syzygium aromaticum) on yolk biochemical parameters and fatty acids profile, yolk oxidative stability, and ovarian follicle numbers of laying hens receiving different ω-6 to ω-3 ratios. Anim. Feed Sci. Tech.206: 67-75.
Steel, R.G.D., and J.H. Torrie. 1992. Principles and Procedure Statistics. 2nd Edn. McGraw-Hill Book Co., Inc., Singapore.Upadhaya, S.D., J.S. Lee, K.J. Jung, and I.H. Kim. 2017. Influence of emulsifier blends having different hydrophilic-lipophilic balance value on growth performance, nutrient digestibility, serum lipid profiles, and meat quality of broilers. Poult. Sci. 97: 255–261.
Van Elswyk, M.E. 1997. Comparison of n-3 fatty acid source in laying hen rations for improvement of whole egg nutritional quality: A review. Brit. J. Nutr. 78:s61-69.
Vance, D.E. 2013. Physiological roles of phosphatidylethanolamine N-methyltransferase, Biochimica et Biophysica Acta, 1831: 626–32
Vetch, M.D. 2010. Choline’s key role. Feedstuffs. 5: 16.Xu, Z.R., M.Q. Wang, H.X. Mao, X.A. Zhan, and C.H Hu. 2003. Effects of L-carnitine on growth performance, carcass composition, and metabolism of lipids in male broilers. Poult. Sci. 82: 408–413.
Zampiga M., A Meluzzi, and F. Sirri. 2016. Effect of dietary supplementation of lysophospholipids on productive performance, nutrient digestibility and carcass quality traits of broiler chickens. Ital. J. Anim. Sci. 15:521-528.
Zhai, W.S., L. Neuman, M.A. Latour, and P.Y. Hester. 2008. The effect of male and female supplementation of l-carnitine on reproductive traits of white Leghorns. Poult. Sci. 87:1171–1181.
Zhang, B., L. Haitao, D. Zhao, Y. Guo, and A. Barri. 2011. Effect of fat type and lysophosphatidyl choline addition to broiler diets on performance, apparent digestibility of fatty acids, and apparent metabolizable energy content. Anim. Feed. Sci. Tech. 163: 177-184.
Zhao, P.Y., and I.H. Kim. 2017. Effect of diets with different energy and lysophospholipidslevels on performance, nutrient metabolism, and body composition in broilers. Poult. Sci. 96: 1341–1347.
Zhou, P.Y., H.L. Li, M.M. Hossain, and I.H. Kim. 2015. Effect of emulsifier (lysophospholipid) on growth performance, nutrient digestibility and blood profile in weaning pigs. Anim. Feed Sci. and Tech. 207:190-195.

Most read articles by the same author(s)