เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงวัยอ่อนในระบบไบโอฟลอค

อุดมลักษณ์ สมพงษ์, เมราณี อิ่นคำ, จงกล พรมยะ , นิวุฒิ หวังชัย

833-842

ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการป้องกันการแตกของผลพลับพันธุ์ฟูยู

วันทรา แซ่เฮ้ง, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์ , กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

857-866

การทำลายของเพลี้ยแป้งสีชมพู pink mealybug, Phenacoccus manihoti ต่อระดับความเสียหายของมันสำปะหลังสี่พันธุ์

นุชรีย์ ศิริ, กชมน วงศ์ใหญ่, แพรวพรรณ สร้อยสุวรรณ, กมลทิพย์ ใจขาล

867-876

ผลการเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา และการผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อณัญญา ปานทอง, ธนวดี ทองประสงค์, จักรกฤษ จันตรา, สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์, ศรัณย์ หุ่นจันทร์ , วรางคณา กิจพิพิธ

887-900

ผลของขี้เถ้าแกลบและโพแทสเซียมต่อสมบัติดิน และมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินสตึก

เกศวดี พึ่งเกษม, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , ปรีชา เพชรประไพ

911-920

ความงอก น้ำตาลทั้งหมด และแป้งของเมล็ดในข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่มีการรวมกันของยีน shrunken-2, brittle และ waxy

พจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล, ดรุณี โชติษฐยางกูร, ดนุพล เกษไธสง, สกุลกานต์ สิมลา, กมล เลิศรัตน์ , พลัง สุริหาร

929-938

การศึกษาจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ในจังหวัดกาฬสินธุ์

กีรวิชญ์ เพชรจุล, กาญจนา กุลวิทิต, อนุพงษ์ ทานกระโทก , พนิดา สืบชมภู

955-964

การประเมินพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กต้านทานโรคไวรัส ใบหงิกเหลืองสายพันธุ์ไทย (TYLCTHV) และตรวจสอบยีนต้านทาน Ty-2 และ Ty-3 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

พัชราภรณ์ สุวอ, มณทินี ธีธารักษ์, ธวัชชัย มยศิริยานันท์, นครินทร์ จี้อาทิตย์ , สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

965-974

การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงสับปะรดสี “Tillandsia cyanea”

มยุรี ลิมติยะโยธิน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก

983-990

การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์ K95-84 ต่อการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไทโอซัลเฟต

พจรัตน์ ไตรทิพย์ชวลิต, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์

991-1000

ชนิดของผลไม้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนและการวางไข่ ของแมลงวันลาย, Hermetia illucens (L.)

ภามิน ทิมเจริญสมบัติ, ชานนท์ บุญศรี , ยุวธิดา ศรีพลแท่น

1001-1008

Evaluation of Rc and development of Rd markers of white pericarp RD49 and red pericarp Red Hawm Thai rice varieties

Leah Dela Cruz, Saengtong Pongjareankit, Chotipa Sakulsingharoj, Varaporn Sangtong

1009-1022