ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการป้องกันการแตกของผลพลับพันธุ์ฟูยู

Main Article Content

วันทรา แซ่เฮ้ง
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
เอิบ เขียวรื่นรมณ์
ศุภิฌา ธนะจิตต์
กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

บทคัดย่อ

การศึกษาทำในแปลงพลับพันธุ์ฟูยูที่มีอายุ 15 ปี บริเวณสวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปรียบเทียบผลของแคลเซียม และโบรอนที่ให้ทางใบต่อการป้ องกันผลแตก คุณภาพ และผลผลิตของพลับพันธุ์ฟูยู และความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพลับที่ระยะ 2 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต วางแผนการทดลอง Randomized Complete Block จำนวน 4 ซ้ำ ตำรับการทดลองเป็นการฉีดพ่นทางใบ ประกอบด้วย น้ำเปล่า (T1) แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.25% (T2) และ 0.5% (T3) กรดบอริกความเข้มข้น 0.15% (T4) และ 0.30% (T5) ใช้ปริมาณน้ำ 5 ลิตร/ต้น ทำการฉีดทั้งหมด 6 ครั้งทุก 2 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 พบว่า การให้แคลเซียมคลอไรด์ทางใบความเข้มข้น 0.5% (T3) ทำให้ได้จำนวนผลพลับสมบูรณ์สูงสุดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเท่ากับ 82.5 ผล/ต้น จำนวนผลพลับแตกสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 169.0 ผล/ต้น และน้ำหนักสดผลพลับที่ขายได้สูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 18.73 กิโลกรัม/ต้น การให้กรดบอริกทางใบทั้งสองความเข้มข้น (T4 และ T5) มีผลทำให้ผลพลับมีความกว้าง ความยาว ความสูง น้ำหนัก และมีความสมบูรณ์ของผลดีที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังทำให้ความเข้มข้นของโบรอนในใบสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 30.7 และ 23.4 มก./กก. ตามลำดับ ขณะที่ความเข้มข้นของธาตุอาหารอื่นไม่มีความแตกต่างกันระหว่างตำรับการทดลอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กีรติกา ศิลปเพ็ชร. 2548. การเพิ่มการติดผลและคุณภาพพลับพันธุ์ Fuyu โดยการผสมเกสรและการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นฤมล บัณฑิตทัศนานนท์. 2544. อิทธิพลของสาร Ca-B และ GA3 ต่อการติดผลและการพัฒนาของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้. ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
เพิ่มพูน กีรติกสิกร. 2546. โบรอน-จุลธาตุอาหารพืช. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์ จำกัด, ขอนแก่น.วิจิตร วังใน. 2552. ธาตุอาหารกับการผลิตพืชผล. วี.บี.บุ๊คเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ.
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2543. อิทธิพลของแคลเซียมร่วมกับโบรอนต่อคาร์โบไฮเดรตสะสมโปรตีน และการติดผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุภาทิพย์ อุ่มคำ. 2545. อิทธิพลของแคลเซียม โบรอน และซอร์บิทอลต่อการงอกของละอองเกสร การปฏิสนธิ และการติดผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวายในการผลิต นอกฤดู. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์. 2544. การผลิตพลับในประเทศไทย. โรงพิมพ์ชนารักษ์, กรุงเทพฯ.
Ali, H., A.H. Shah, M. Naeem, J. Khan, A. Majid, Z. Iqbal, and H. Ahmad. 2014. Effect of foliar application of micronutrients on persimmon fruit quality and yield. Int. J. Biosci. 4: 82-88.
Bellini, E. 2002. Cultural practices for persimmon production, pp.39-52. In: E. Bellini and E. Giordani, eds. First Mediterranean Symposium on Persimmon. CIHEAM, Italy.
Brown, P. H., and H. HU. 1996. Phloem mobility of boron is species dependent: Evidence for phloem mobility in sorbitol-rich species. Ann. Bot. 77: 497-505.
Clark, C.J. 1985. Ministry of Agriculture and Fisheries. New Zealand, Ruakuru Soil and Plant Research Station, NZ.
Clark, C.J., and G.S. Smith. 1990. Seasonal changes in the mineral nutrient concentration of persimmon leaves. Sci. Hort. 42: 85-97.
El-Fatah, D.M. Abd, S.A. Mohamed, and O.M. Ismail. 2008. Effect of biostimulants, ethrel, boron and potassium nutrient on fruit quality of “Costata” persimmon. Aust. J. Basic Applied Sci. 2: 1432-1437.
Eaton, F.M. 1944. Deficiency, toxicity and accumulation of boron in plants. J. Agric. Res. 69: 237-277.
Ferri, V.C., and C. Rombaldi. 2004. Resfriamento rapido e armazenamento de caquis (Diospyruskaki, L.), cv. Fuyu, em condicose de atmosfera refrigerada e modificada. Revista Brasileira de Fruticultura. 26: 36-39.
Ferri V.C., and C.V. Rombaldi. 2008. Boron and calcium sprayed on ‘Fuyu’ persimmon tree prevent skin cracks, groove and browning of fruit during cold storage. Ciencia Rural Santa Maria. 38: 2146-2150.
Ganie, M.A., F. Akhter, M.A. Bhat, A.R. Malik, J.M. Junaid, and M.A. Shah and T.A. Bhat. 2013. Boron-a critical nutrient element for plant growth and productivity with reference to temperate fruits. Current Sci. 104: 76-85.George, A.P., R.J. Nissen, R.J. Collins, and G.F. Haydon. 1995. Seasonal leaf nutrient patterns and standard leaf nutrient levels for non-astringent persimmon in sub-tropical Australia. J. Hort. Sci. 70: 807-816.Gonçalves, E.D., R. Trevisan, J. A. Silva, and C. V. Rombald. 2004. Estudo da variabilidade genetica e escurecimento epidermico em caqui “Fuyu” (Diospyrus kaki) apos armazenamento refrigerado. Revista Brasileira de Fruticultura. 26: 555-557.Hundt, I., G. Schilling, F. Fischer, and W. Bergmann. 1970. Investigations on the influence of micronutrient boron on nucleic acid metabolism. Thaer-Arch. 14: 725-737. (In German).Marschner, H. 1986. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, San Diego, CA.Martins, F.P., and F.M. Pereira. 1989. A Cultura do Caquizeiro. Jaboticabal, SP, Funep, Brazil. Nakamura, E.T. 1972. Faculty of Agriculture Gifu University. Res. Bull. 33: 37-49.Opara, L.U. 1996. Some Characteristics of internal ring-cracking in apples. Fruit Var. J. 50: 260-262.Peet, M.M. 1992. Fruit cracking in tomato. Hort. Tech. 2: 216-223.Quan, J., S. Wang, P. Long, Y. Jiang, A. Yang, Z. Yu, R. Liang, and B. Wan. 2009. Preliminary study on cause and occurrence regularity of persimmon top rot. Chinese Agri. Sci. Bulletin. 25: 186-190 (in Chinese with English summary). Quinlan, J.D. 1969. Chemical composition of developing and shed fruits of Laxton’s Foftune apple. J. Hort. Sci. 44: 97-106.Reuter, D.J., and J.B. Robinson. 1997. Plant Analysis: An Interpretation Manual. 2nd ed. CSIRO, Australia.
Sato, K., M. Ishihara, and R. Harada. 1955. Studies on the leaf analysis of fruit trees, part 12: Studies on the deficiency of mineral nutrient in grape vine, Japanese persimmon, peach, chestnut and apple. Bull. Nat. Inst. Agri. Sci. E4: 195-216.
Shorrocks, V.M. 1989. Boron Deficiency-Its Prevention and Cure. Borax Consolidated Ltd., London.Singh, R., R.R. Sharma, and S.K. Tyagi. 2006. Preharvest foliar application of calcium and boron influences physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry (Fragaria ananassa Duch.). Sci. Hort. 112: 215-220.
Tang, Z., N. Sun, L. Feng, L. Meng, and R. Qin. 2013. Effects of calcium and boron elements on top rot of fruit physiological diseases in persimmon (Diospyros kaki Thumb.), pp. 333-338. In: Z. Luo and Q. Zhang, eds. Proc. 5th Int. Symp. on Persimmon. Acta Hort. 996, ISHS.
Wójcik, P., M. Wojcik, and K. Klamkowski. 2008. Response of apple trees to boron fertilization under conditions of low spoil boron availability. Sci. Horti. 116: 58-64.
Woolf, A.B., S. Ball, K.J. Spooner, M. Lay-Yee, I. B. Ferguson, C. B. Watkins, A. Gunson, and S. K. Forbes. 1997. Reduction of chilling injury in the sweet persimmon ‘Fuyu’ during storage by dry air heat treatments. Postharv. Bio. Tech. 11: 155-164.
Xuan, H., J. Streif, A.A. Saquet, and F. Bangerth. 2003. Boron application affects respiration and energy status of ‘conference’ pears during CA-storage. Acta Hort. (ISHS). 628: 167-174.
Yang, C., Q. Lin, and L. Tang. 2005. Cause and occurrence regularity of persimmon top rot in north Guilin. South China Fruits 34: 63. (in Chinese).
Yonemori, K., M. Yamada, and A. Sugiura. 2002. Persimmon genetics and breeding. Plant Breeding Review. 191-225.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>