ชนิดของผลไม้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนและการวางไข่ ของแมลงวันลาย, Hermetia illucens (L.)

Main Article Content

ภามิน ทิมเจริญสมบัติ
ชานนท์ บุญศรี
ยุวธิดา ศรีพลแท่น

บทคัดย่อ

แมลงวันลาย Hermetia illucens (L.) เป็นแมลงที่มีความสำคัญในการเป็นอาหารเสริมให้กับการทำปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงวันลายจำเป็นต้องเข้าใจถึงชนิดอาหารของตัวหนอนและพฤติกรรมการวางไข่ของตัวเต็มวัยเพื่อเก็บรวบรวมกลุ่มไข่ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาชนิดของผลไม้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันลาย โดยการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยผลไม้ 3 ชนิดคือ มะละกอ สับปะรด และแตงโม จนกระทั่งเข้าดักแด้ 50% ผลการทดลองพบว่าหนอนที่เลี้ยงด้วยมะละกอมีอายุ 42 วัน ด้วยแตงโมมีอายุ 53 วัน และด้วยสับปะรดมีอายุ 45 วัน ซึ่งหนอนที่เลี้ยงในผลไม้แต่ละชนิดมีความกว้างและความยาวของลำตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P<0.001) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนที่เลี้ยงด้วยมะละกอมีขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันลายโดยเปรียบเทียบกลิ่นจากผลไม้ในการดึงดูดการวางไข่ของแมลงวันลาย จำนวน 4 ทรีทเมนต์ ได้แก่ กลิ่นจากมะละกอ สับปะรด แตงโม และผลไม้รวม พบว่ากลิ่นจากผลไม้แต่ละทรีทเมนต์ไม่มีผลต่อการดึงดูดการวางไข่ของแมลงวันลายอย่างมีนัยสำคัญ (P > 0.05) การทดสอบความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันคือ 08.00-09.00 น., 12.00-13.00 น., 16.00-17.00 น. พบว่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลามีผลกระตุ้นการวางไข่ของแมลงวันลายอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P < 0.001) โดยพบจำนวนกลุ่มไข่ของแมลงวันลายมากที่สุดในช่วงกลางวัน (ความเข้มแสง 860 ลักซ์) จำนวน 35 กลุ่ม และช่วงเย็น (ความเข้มแสง 540 ลักซ์) จำนวน 34 กลุ่ม จะเห็นได้ว่าชนิดอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวหนอน และความเข้มแสงเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นการวางไข่ของตัวเต็มวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Barry, T. 2004. Evaluation of the economic, social, and biological feasibility of bioconverting food wastes with the black soldier fly (Hermetia illucens). Ph.D. Dissertation. University of North Texas, Texas.Bondari, K., and D. C. Sheppard. 1981. Soldier fly larvae as feed in commercial fish production. Aquac. 24: 103-109.
Booth, D. C., and C. Sheppard. 1984. Oviposition of the black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae): eggs, masses, timing, and site characteristics. Environ. Entomol. 13: 421-423.
Burana, K., and T. Jamjanya. 2011. Mating and oviposition behaviors of black soldier fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae). In: The 12th Graduate Research Conference. Khon Kaen University. Jan 28, 2011.
Hale, O. M. 1973. Dried Hermetia illucens larvae (Diptera: Stratiomyidae) as a feed additive for poultry. J. Georgia Entomol. Soc. 8: 16-20.
Newton, G. L., C. V. Booram, R. W. Barker, and O. M. Hale. 1977. Dried Hermetia illucens larvae meal as a supplement for swine. J. Anim. Sci. 44: 395-400.
Newton, G. L., D. C. Sheppard, D. W. Watson, G. J. Burtle, C. R. Dove, J. K. Tomberlin, and E. E. Thelen. n.d. The black soldier fly, Hermetia illucens, as a manure management/resource recovery tool. Available: https://www.researchgate.net. Accessed Mar. 09, 2016.Nguyen, T. T. X., J. K. Tomberlin, and S. Vanlaerhoven. 2013.Influence of resources on Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) larval development. J. Med. Entomol. 50: 898-906.
Oliveira, F., K. Doelle, R. List, and J. R. O’Reilly. 2015. Assessment of Diptera: Stratiomyidae, genus Hermetia illucens (L., 1758) using electron microscopy. J. Entomol. Zool. Stud. 3: 147-152. Park, H. 2015. Black soldier fly larvae manual. Student Showcase. p. 14. In:https://bit.ly/2Emi30K. University of Massachusetts Amherst, USA.
Sheppard, D. C., J. K. Tomberlin, J. A. Joyce, B. C. Kiser, and S. M. Sumner. 2002. Rearing methods for the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). J. Med. Entomol. 39: 695-698.
Sripontan, Y., T. Juntavimon, S. Songin, and C.-I. Chiu. 2017. Egg-trapping of black soldier fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera:Stratiomyidae) with various wastes and the effects of environmental factors on egg-laying. Khon Kaen Agr. J. 45: 179-184.
Tomberlin, J. K., D. C. Sheppard, and J. A. Joyce. 2002. Selected life-history traits of black soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) reared on three artificial diets. Ann. Entomol. Soc. Am. 95: 379-386.