การประเมินพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กต้านทานโรคไวรัส ใบหงิกเหลืองสายพันธุ์ไทย (TYLCTHV) และตรวจสอบยีนต้านทาน Ty-2 และ Ty-3 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

Main Article Content

พัชราภรณ์ สุวอ
มณทินี ธีธารักษ์
ธวัชชัย มยศิริยานันท์
นครินทร์ จี้อาทิตย์
สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

บทคัดย่อ

โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Begomovirus เป็นโรคไวรัสที่ระบาดรุนแรงในการผลิตมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนและร้อนชื้นรวมทั้งประเทศไทย การใช้พันธุ์ต้านทานเป็นวิธีการควบคุมโรคได้แบบยั่งยืน ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมุ่งคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศที่ต้านทานต่อไวรัสใบหงิกเหลือง รวมทั้งประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิต (brix และวิตามินซี) ทำการประเมินในมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก จำนวน 9 พันธุ์ร่วมกับพันธุ์ต้านทาน 2 พันธุ์ และอ่อนแอเปรียบเทียบ 1 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น ประเมินการแสดงออกลักษณะความต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองสายพันธุ์ไทย และประเมินการแสดงออกของยีน Ty-2 และ Ty-3 โดยใช้ SCAR marker จำนวน 2 markers จากการศึกษาสามารถคัดเลือกมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กที่ต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองสายพันธุ์ไทยได้จำนวน 1 พันธุ์ คือ GT1-2-7 ซึ่งมียีน Ty-3/ty-3 เหมือนกับพันธุ์ต้านทานเปรียบเทียบที่พบยีน Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 อีกทั้งยังพบว่า มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กมีผลผลิตสูงจำนวน 3 พันธุ์คือ CHRY, Cindy sweet และ Maneetabtim มีผลผลิตเท่ากับ 839.10, 742.00 และ 563.30 กรัม/ต้น ตามลำดับ สำหรับพันธุ์ที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูง คือพันธุ์ Maneetabtim, Red lady และ Yellow sweet มีค่า 11, 10 และ 9.74 brix ตามลำดับ และพันธุ์มีประมาณวิตามินซีสูงคือพันธุ์ GT-1-2-7 และพันธุ์ VF-134 มีค่า 3.10 และ 2.46 มก./100 ก. น้ำหนักสด ตามลำดับ ดังนั้นพันธุ์ที่มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาพันธุ์ให้มีคุณภาพที่ดี ผลผลิตสูงและต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองได้มี 6 พันธุ์คือ GT1-2-7, CHRY, Red lady, Yellow sweet, Cindy sweet และ Maneetabtim

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

บุญส่ง เอกพงษ์ และ กรุง สีตะธนี. 2557. การประเมินพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในสภาพแปลงปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี. แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 3): 718-724.
Anbinder, I., M. Reuveni, R. Azari, I. Paran, S. Nahon, H. Shlomo, L. Chen, M. Lapidot, and I. Levin. 2009. Molecular dissection of tomato leaf curl virus resistance in tomato line TY172 derived from Solanum peruvianum. Theor. Appl. Genet. 119: 519–530.
Burge, J., O. Mickelsen, C. Nicklow, and G. L. Marsh. 1975. Vitamin C in tomatoes: Comparison of tomatoes developed for mechanical or hand harvesting. Ecology of food and nutrition. 4: 27-31.
Doyle, J. J. and J. L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical. Bulletin. 19: 11–15.
Hanson, P., S. K. Green, and G. Kuo. 2006. Ty-2, a gene on chromosome 11 conditioning germinivirus in a cultivarted tomato line. Tomato Genetic Cooperative report. 56: 17-18.
Hutton, S. F. and J. W. Scott. 2015. Ty-6 a major begomovirus resistance gene located on chromosome 10. Rep. Tomato Genetic Crop. 64: 14-18.
Ji, Y., D. J. Schuster, and J. W. Scott. 2007a. Ty-3, a begomovirus resistance locus near the tomato yellow leaf curl virus resistance locus Ty-1 on chromosome 6 of tomato. Mol. Breed. 20: 271-284.
Ji, Y., J.W. Scott, P. Hanson, E. Graham, and D. P. Maxwell. 2007c. Source of resistance inheritance and location of genetic loci conferring resistance to members of the tomato infecting begomoviruses. Tomato Yellow Leaf Curl Virus Disease. 343-362.
Ji, Y., M. Salus, B. Van Betteray, J. Smeets, K. S. Jensen, C. T. Martin, L. Mejia, J. W. Scott, M. J. Havey, and D. P. Maxwell. 2007b. Co-dominant SCAR markers for detection of Ty-3 and Ty-3a loci from Solanum chilense at 25 cM of chromosome 6 of tomato. Rep. Tomato Genetic crop. 57:25-28.
Kenyon, F.L., S. Kumar, W. S. Tsia, and J. A. Hughes. 2014a. Virus Disease of peppers (Capsicum spp.) and Their Control. Advances in virus research. 90:297-354.
Kenyon, L., W. S. Tsai, S. L. Shih, and L. M. Lee. 2014b. Emergence and diversity of begomoviruses infecting Solanaceous crops in East and Southeast Asia. Virus Research. 186:104-113.
Kil, E. J., S. Kim, Y. J. Lee, H. S. Byun, J. Park, H. Seo, C. S. Kim, J. K. Shim, J. H. Lee, J. H. L. Kim, K. Y. Lee, H. S. Choi, and S. Lee. 2015. Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-IL): a seed-transmissible geminivirus in tomatoes. Scientific Reports. 6:19013. DOI: 10.1038/srep19013.
Rai, V. P., R. Kumar, S. Kumar, and M. Singh. 2014. Monogenic recessive resistance to Pepper leaf curl virus in an interspecific cross of Capsicum. Sci Hort. 172:34-38.
Rein, D. and K. Herbers. 2006. Enhances nutritional value of food crops. In Halford, N. (Ed.). Plant Biotech. 91-117.
Rickmand, J. C., D. M. Barrett, and C. M. Bruhn. 2007. Nutritional comparison of fresh, frozen and canned fruits and vegetables. Part 1. Vitamins C and B and phenolic compounds. J. Sci. Food Agric. 87: 930–944.
Verlaan, M. G., S. F. Hutton, R. M. Ibrahem, R. Kormelink, R. G. F. Visser, J. W. Scott, J. D. Ewards, and Y. Bai. 2013. The tomato yellow leaf cure virus resistance genes Ty-1 and Ty-3 are allelic and code for DEDGD-Class RNA-dependent RNA polymerases. PloS. Genetic. 241-253.
Wilson, C. and C. Tisdell. 2001. Why farmers continue to use pesticides despite environmental, health and sustainability costs. Ecological Economics. 39:449-462.
Yang, X., M. Cara, S. F. Hutto, J. W. Scott, Y. Guo, X. Wan, M. H. Rashi, D. Szina, H. D. Jong, R. G. F. Visser, Y. Bai, and Y. Du. 2014. Fine mapping of the tomato yellow leaf curl virus resistance gene Ty-2 on chromosome 11 of tomato. Mol. Breed. 34: 749-760
Zamir, D., I. Michelson, Y. Zakay, N. Navot, N. Zeidan, M. Sarfatti, Y. Eshed, E. Harel, T. Pleban, H. Van-Oss, N. Kedar, H. D. Rabinowitch, and H. Czosnek. 1994. Mapping and introgression of a tomato yellow leaf curl virus tolerance gene, Ty-1. Theor. Appl. Genet. 88:141-146.

Most read articles by the same author(s)