ความงอก น้ำตาลทั้งหมด และแป้งของเมล็ดในข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่มีการรวมกันของยีน shrunken-2, brittle และ waxy

Main Article Content

พจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล
ดรุณี โชติษฐยางกูร
ดนุพล เกษไธสง
สกุลกานต์ สิมลา
กมล เลิศรัตน์
พลัง สุริหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มียีนร่วมเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพการบริโภคของข้าวโพดข้าวเหนียว อย่างไรก็ตาม ความงอก และความแข็งแรง เป็นปัญหาที่สำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความงอก ความแข็งแรง ปริมาณแป้ งและน้ำตาลทั้งหมดในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มียีนร่วม 2 และ 3 คู่ ดำเนินการทดลองโดยเปรียบเทียบข้าวโพดหวาน 6 สายพันธุ์แท้ที่มียีนด้อยควบคุม 1 คู่ 2 คู่ และ 3 คู่ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทดสอบจำนวน 4 พันธุ์ จากผลการทดลอง พบว่า ข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มียีนด้อยควบคุม 2 คู่ B53 (btbt sh2sh2 WxWx) มีปริมาณแป้ งสูงที่สุด รองลงมา คือ C4 (btbt Sh2Sh2 wxwx) ซึ่งมีปริมาณแป้ งไม่แตกต่างกับ D22 (BtBt sh2sh2 wxwx) และ B10 (btbt sh2sh2 wxwx) ที่ระยะฝักแห้ง และสายพันธุ์แท้ที่มียีนด้อยควบคุม 2 คู่ C4 (btbt Sh2Sh2 wxwx) และ 3 คู่ B10 (btbt sh2sh2 wxwx) มีปริมาณน้ำตาลสูงที่สุดที่ระยะฝักสด นอกจากนี้ ข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มียีนด้อยควบคุม 1 คู่ TSC/Su75 และ TSC/H3 (BtBt sh2sh2 WxWx) 2 คู่ C4 (btbt Sh2Sh2 wxwx) และ 3 คู่ B10 (btbt sh2sh2 wxwx) มีความงอก และความแข็งแรงค่อนข้างสูง แต่สายพันธุ์ที่มีการรวมยีน sh2 หรือ bt กับ wx มีความแข็งแรงต่ำมากหลังจากถูกเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณแป้ งและน้ำตาลทั้งหมดในเมล็ด ข้อมูลดังกล่าวนี้ น่าจะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดเลือกสายพันธุ์แท้และการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริโภคได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กมล เลิศรัตน์. 2536. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
Adetimirin, V.O., S.K. Kim, and M. Szczech. 2006. Factors associated with emergence of shrunken-2maize in Korea. J Agric Sci. 144: 63-68.
Boyer, C.D., and L.C. Hannah. 2001. Kernel Mutants of Corn. In: Hallauer, A.R. (ed.) Specialty Corns. 2nd edition. CRC press: New York, Washington, D.C.
Cao, D.D., J. Hu, X. X. Huang, X.J. Wang, Y.J. Guan, and Z.F. Wang. 2008. Relationship between changes of kernel nutritive components and seed vigor during development stages of F1 seeds of sh2 sweet corn. J Zhejing Univ. Sci B. 9: 964-968.
Creech, R.G. 1965. Genetic control of carbohydrate synthesis in maize endosperm. Genetics. 52: 1175–1186.
Dubios M., K.A. Gilles, J.K. Hamilton, P.A. Rebers, and F. Smith. 1956. Colorimetric method for determination of sugar and related substances. Anal chem. 28: 350-356.
Gomez, K. B. and A. A. Gomez. 1984. Statistical procedures for agricultural research. 2nd edition. John Wiley and Sons, Inc. London, UK.
Ingle, J., D. Beitz, and R.H. Hageman. 1965. Changes in composition during development and maturiation of maize seeds. Plant Physiol. 835-839.
ISTA. 1999. International rules for seed testing. Seed Science and Technology. 27. Supplement. Zurich, Switzerland. Kozlowski T.T. (ed.) Seed biology. Academic Press, New York.
Juvik, J.A., M.C. Jangulo, J.M. Headrick, J.K. Pataky, and W.F. Tracy. 1993. Kernel changes in shrunken2 maize population associated with selection for increased field emergence. J Amer Soc Hort Sci. 118: 135-140.
Ketthaisong, D., B. Suriharn, R. Tangwongchai, and K. Lertrat. 2013. Changes in physicochemical properties of waxy corn starches at different stages of harvesting. Carbohydr Polym. 98: 241 – 248.
Laughnah, J.R. 1953. The effect of the sh2 factor on carbohydrate reserves in the mature endosperm of maize. Genetics. 38: 485-499
Lertrat, K. and N. Thongnarin. 2008. Novel approach to eating quality improvement in local waxy corn: Improvement of sweet taste in local waxy corn variety with mixed kernels from super sweet corn. Acta Hortic. 769: 145–150.
Lertrat, K. and T. Pulam. 2007. Breeding for increased sweetness in sweet corn-a review. IJPB. 1: 27-30.
Li, L., M. Blanco, and J. Jane. 2007. Physicochemical properties of endosperm and pericarp starches during maize development. Carbohydr Polym. 67: 630-639.
Parera, C. A. and D.J. Cantliffe. 1994. Presowing seed treatments to enhance supersweet corn seed and seedling quality. Hort Sci. 29: 277-278.
Parera, C. A., D.J. Cantliffe, P.J. Rtoffella, and B.T. Scully. 1995. Field emergence of shrunken-2 corn predicted by single- and multiple-vigor laboratory. J Amer Soc Hort Sci. 120: 128-132.
Simla, S., K. Lertrat, and B. Suriharn. 2010. Carbohydrate characters of six vegetable waxy corn varieties as affected by harvest time and storage duration. Asian J Plant Sci. 9: 463-470.
Simla, S., K. Lertrat, and B. Suriharn. 2016. Combinations of multiple genes controlling endosperm characters in relation to maximum eating quality of vegetable waxy corn. SABRAO J Breed Genet. 48: 210-218.
Styer R.C., D.J. Cantliffe, and L.C. Hannah. 1980. Differential seed and seedling vigor in shrunken-2compared to three other genotypes of corn at various stages of development. J Amer Soc Hort Sci. 105: 329-332.
Styer, R.C. and D.J. Cantliffe. 1983. Relationship between environment during seed development and seed vigor of two endosperm mutants of corn. J Amer Soc Hort Sci. 108: 717–720.
Styer, R.C. and D.J. Cantliffe. 1984. Dependence of seed vigor during germination on carbohydrate source in endosperm mutants of maize. J Amer Soc Hort Sci. 76: 196-200.
Tracy, W.F. 1977. History, Genetics, and Breeding of Super sweet (shrunken2) Sweet corn, In: Janick J (Ed) Plant Breeding Reviews (Vol 14), John Wiley and Son, Inc, pp 189-236.
Wann E.V. 1980. Seed vigor and respiration of maize kernels with different endosperm genotypes. J Amer Soc Hort Sci. 105: 31-34.
Wong A.D., J.A. Juvik, D.C. Breeden, and J.M. Swiader. 1994. Shrunken2 sweet corn yield and the chemical components of quality. J Amer Soc Hort Sci. 119(4): 747-755.
Xu, J.G., Q.P. Hu, X.D. Wang, J.Y. Luo, Y. Liu, and C.R. Tain. 2010. Changes in the main nutrients, phytochemicals and antioxidant activity in yellow corn grain during maturation. J Agric Food Chem. 58: 5751-5756.