การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านมของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Main Article Content

อารยา เจียรมาศ
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
อภิญญา หิรัญวงษ์
ปรีชา อินนุรักษ์
พรรณวดี โสพรรณรัตน์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-