การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR-DGGE ในการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน

Main Article Content

พิชาด เขจรศาสตร์
เมธา วรรณพัฒน์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (original article)

References

-