อิทธิพลของพื้นที่ปลูก เดือนปลูก เดือนเก็บเกี่ยว และจำนวนวัฏจักรการปลูกของวัตถุดิบเหง้าที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไวน์น้ำผึ้งกระชายดำ

Main Article Content

เสริมสกุล พจนการุณ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-