เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

การทำแผนที่สิ่งปกคลุมที่ดิน/การใช้ที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้ภูมิสารสนเทศ

เริงศักดิ์ กตเวทิน, จักรพันธ์ เภาสระคู, ปาณัทช์ เจิมไธสง, อรรคเช นังตะลา

185-193

การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองเพื่อหาปริมาณโยเกิร์ตและน้ำตาลที่เหมาะสมของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมชาเขียว

พัชรีย์ พัฒนากูล, สุภเวท มานิยม, นพพล เล็กสวัสดิ์, วรางคณา เตมียะ, จิตรา กลิ่นหอม

210-218

การปรับอัตราปลูกตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการผลิตข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ ATS-8

เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช, วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา

227-234

การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก

เสมอใจ บุรีนอก, เฉลิมพล เยื้องกลาง, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, คำสอน สีสะอาด, Yasuhiro Kawamoto

245-254

ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

นิภา นาสินพร้อม, สุภร กตเวทิน, มนต์ชัย ดวงจินดา, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

255-264