ผลของสารเคลือบและวิธีการเคลือบที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษลูกผสม

Main Article Content

บุญมี ศิริ
อัมพร ศรีศศิธร
สุวารี ก่อเกษตรวิศว์
พจนา สีขาว

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-