การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก

Main Article Content

เสมอใจ บุรีนอก
เฉลิมพล เยื้องกลาง
ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
คำสอน สีสะอาด
Yasuhiro Kawamoto

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)