ผลกระทบของการไถเตรียมดินร่วมกับการใส่ฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวอินทรีย์และศักยภาพในการทำให้โลกร้อน

Main Article Content

พัชรี แสนจันทร์
สิรินภา จันทโกสิน
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
เกษสุดา เดชภิมล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)