เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

ผลกระทบของการไถเตรียมดินร่วมกับการใส่ฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวอินทรีย์และศักยภาพในการทำให้โลกร้อน

พัชรี แสนจันทร์, สิรินภา จันทโกสิน, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์, เกษสุดา เดชภิมล

13-20

ความแปรปรวนลักษณะบางประการของข้าวไร่ที่รวบรวมได้จากเกษตรกรบางรายในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ชลธิชา ยวงใย, ฐิรชญา ศรีนาทม, จักรชัย กาญจนสมศักดิ์, ยุภา ปู่แตงอ่อน, พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

21-28

ศัตรูพริกและศัตรูธรรมชาติ

นุชรีย์ ศิริ, จุรีรัตน์ รัตนทิพย์, อโนทัย วิงสระน้อย

1-2

ผลไม้ไร้เมล็ด เปี่ยมด้วยคุณค่า

เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์

77-84