น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้เพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ

Main Article Content

ทัณฑิกา มุงคุณคำชาว
ดรุณี โชติษฐยางกูร
สำราญ พิมราช
บรรยง ทุมแสน

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-