เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

การแก้ไขปัญหาชั้นดานไถพรวนเพื่อการปลูกมันสำปะหลัง

สัมฤทธิ์ ริยาพันธ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , อัญชลี สุทธิประการ, ปรีชา เพชรประไพ

191-204

ลักษณะของชั้นดานไถพรวนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

เอกราช มีวาสนา, สมชัย อนุสนธ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมย์ , อัญชลี สุทธิประการ

205-214

การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง

รัชนี ศิริยาน, กมล เลิศรัตน์ , จิรวัฒน์ สนิทชน, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

215-224

น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้เพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ

ทัณฑิกา มุงคุณคำชาว, ดรุณี โชติษฐยางกูร, สำราญ พิมราช, บรรยง ทุมแสน

225-236