ผลของการบรรจุหีบห่อแบบสุญญากาศต่ออายุการเก็บรักษาและปริมาณแบคทีเรียของเนื้อปลานิลและปลาดุกลูกผสมแล่แบบมีหนังแช่น้ำแข็ง

Main Article Content

สมสมร แก้วบริสุทธิ์
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
ทสุวัตณ์ ภูกำเนิด

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-