จุดวิกฤตของดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และระดับเลือดโคนมโฮลสไตน์ที่มีต่อผลผลิตน้ำนมและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน

Main Article Content

วุฒิไกร บุญคุ้ม
มนต์ชัย ดวงจินดา
วิโรจน์ ภัทรจินดา
ศรเทพ ธัมวาสร
จุรีรัตน์ แสนโภชน์
สายัณห์ บัวบาน

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-