การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร

Main Article Content

พิชญานิภา กล่อมทอง
มนต์ชัย ดวงจินดา
สุภร กตเวทิน
ยุพิน ผาสุก
คมสัน ตวงสิทธิตานนท์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)