เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

อิทธิพลของมูลไก่แกลบกับปุ๋ยสังกะสีและเหล็กที่ให้ทางใบต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธรที่เสื่อมโทรม

ศิรินทรา ตะสาริกา, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ปรีชา เพชรประไพ

105-118

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปั้นเม็ดสำหรับรองพื้นปลูกอ้อยในสภาพดินทรายร่วน

วุฒิพันธุ์ ทองเวียง, ปรีชา จันทร์ศรี, พุฒิพงศ์ โคกคาน, วสันต์ เสนไสย์, ใหม เปลรินทร์, วรวิทย์ ไกรพินิจ, ประทีป พละแสน, ชัยรัตน์ จันทรมหา, สุรวัฒน์ เมฆเวียน, โอซามุ ยาตาเบะ, มาซาฮิเดะ ทาเคอิ

117-122

อิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าว 2 พันธุ์ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในดินนาน้ำขัง

พัชรี แสนจันทร์, มัชฌิมา เจียจันทึก, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์, เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

123-130

อิทธิพลของวันปลูก ต่อผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตรของข้าวฟ่างหวาน

สุจินต์ รงฤทธิ์, เกษสุดา เดชภิมล, ประสิทธิ์ ใจศิล

131-136

คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก

เสมอใจ บุรีนอก, คำสอน สีสะอาด, วรางคณา หอมไสย, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, เฉลิมพล เยื้องกลาง, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ

137-146

การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งกุลาดำ

วีรเทพ ศรีปราชญ์, วิโรจน์ กิติคุณ, ภัคพงศ์ ปวงสุข , ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

159-170

การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร

พิชญานิภา กล่อมทอง, มนต์ชัย ดวงจินดา, สุภร กตเวทิน, ยุพิน ผาสุก, คมสัน ตวงสิทธิตานนท์

171-180