การใช้เพอไลต์ มูลไก่แกลบ และปุ๋ยสังกะสีที่ให้ทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร

Main Article Content

นิภัทร์ ถนิมมาลย์
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
อัญชลี สุทธิประการ
ศุภิฌา ธนะจิตต์
ปรีชา เพชรประไพ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-