เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน

อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, วิรัช สินสมุทร, สมเกียรติ ประสานพานิช, วิริยา ลุ้งใหญ่, ศรเทพ ธัมวาสร

153-162

พัฒนาการของเมล็ดดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.)

ทิพย์สุคนธ์ บุญยืน, เยาวพา จิระเกียรติกุล , ภาณุมาศ ฤทธิไชย

181-188

การใช้เพอไลต์ มูลไก่แกลบ และปุ๋ยสังกะสีที่ให้ทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร

นิภัทร์ ถนิมมาลย์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , อัญชลี สุทธิประการ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, ปรีชา เพชรประไพ

189-200

การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยใหม่ชุดอู่ทองกับพันธุ์อ้อยที่ส่งเสริมปลูกในพื้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

วุฒิพันธุ์ ทองเวียง, ธนพล บุปผสอน, ดรุณี โสมรักษ์, ปิยะวัชร ผาสุข, สุชาติ ฉลูทอง, วสันต์ เสนไสย์, พุฒิพงศ์ โคกคาน, สุพจน์ รูปสม, โอซามุ ยาตาเบะ, คาโอรุ นิอิมิ

231-238

แบบจำลองสถานการณ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ, ยุพา หาญบุญทรง, เกริก ปั้นเหน่งเพชร, วันทนา ศรีรัตนศักดิ์

239-248

ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในพริก

ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์, นุชรีย์ ศิริ, จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก

255-264