การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยใหม่ชุดอู่ทองกับพันธุ์อ้อยที่ส่งเสริมปลูกในพื้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

Main Article Content

วุฒิพันธุ์ ทองเวียง
ธนพล บุปผสอน
ดรุณี โสมรักษ์
ปิยะวัชร ผาสุข
สุชาติ ฉลูทอง
วสันต์ เสนไสย์
พุฒิพงศ์ โคกคาน
สุพจน์ รูปสม
โอซามุ ยาตาเบะ
คาโอรุ นิอิมิ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-