ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในพริก

Main Article Content

ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
นุชรีย์ ศิริ
จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-