กิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างคุณภาพที่ใส่ในดินทรายเป็นระยะเวลา 14 ปี

Main Article Content

ภาณุเดชา กมลมานิทย์
ปัทมา วิตยากร
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
จอร์จ คาดิช

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>