เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว

ทองมณี ชัยศิลป์, วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ, อุบล ตังควานิช

453-462

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329

สุภาวดี ศรีวงค์เพ็ชร, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา บุญประสม พูลลาภ

463-472

แนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประชากรปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) บริเวณหญ้าทะเล อ่าวสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ, กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง, จันทร์สว่าง งามผ่องใส

521-530

กิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างคุณภาพที่ใส่ในดินทรายเป็นระยะเวลา 14 ปี

ภาณุเดชา กมลมานิทย์, ปัทมา วิตยากร, วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์, จอร์จ คาดิช

531-538

ผลผลิตและรอยเท้าน้ำของข้าวโพดฝักอ่อนที่ตอบสนองต่ออัตราการให้น้ำและปุ๋ยที่แตกต่างกัน

รัฐกร สืบคำ, วิทยา ตรีโลเกศ, ศุภสิทธิ์ คนใหญ่, พีรพงษ์ เชาวนพงษ์, สุจิตตรา ปะนันโต

555-566

ความสามารถในการย่อยสลายได้ของมันสำปะหลังแช่กรดแลคติกในกระเพาะหมักโดยวิธีถุงไนล่อน

ฤทธิชัย พิลาไชย, วลัยลักษณ์ แก้ววงษา, อนันต์ เพชรล้ำ, เยาวพล ชุมพล, วีระชัย ทองดี

567-576

คุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสจากสามแหล่งปลูกซึ่งมีระดับความสูงแตกต่างกัน

พลกฤษณ์ มณีวระ, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา บุญประสม พูลลาภ, จักรพงศ์ นาทวิชัย, คาซูฮิโร นากาโน

577-584

ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี

นพพล จันทร์หอม, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา บุญประสม พูลลาภ

685-594

Factors influencing vegetable farmer’s choice of marketing channel in Khon Kaen, Thailand

Bessy Kajuju Mukiama, Nongluck Suphanchaimatand, Yaowarat Sriwaranun

595-609

ศักยภาพและแนวทางการใช้การคัดเลือกจีโนมในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ในอนาคต

หนึ่งฤทัย พรหมวาที, มนต์ชัย ดวงจินดา, ยุพิน ผาสุข, วุฒิไกร บุญคุ้ม

627-642