ศักยภาพและแนวทางการใช้การคัดเลือกจีโนมในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ในอนาคต

Main Article Content

หนึ่งฤทัย พรหมวาที
มนต์ชัย ดวงจินดา
ยุพิน ผาสุข
วุฒิไกร บุญคุ้ม

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (original article)

References

-

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>