ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี

Main Article Content

นพพล จันทร์หอม
ดนัย บุณยเกียรติ
พิชญา บุญประสม พูลลาภ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-