กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca sativa var. longefolla)

Main Article Content

ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ
ดนัย บุณยเกียรติ
พิชญา บุญประสม พูลลาภ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)