เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

ศักยภาพของดินทางการเกษตรบนลำดับภูมิประเทศที่เกิดมาจากหินทราย

จีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, อัญชลี สุทธิประการ

312-332

ผลของวิธีการอนุรักษ์ความชื้นดินต่อผลผลิตสบู่ดำ

ฉัตรชัย วรเวทย์มงคล, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, อัญชลี สุทธิประการ, ศุภิฌา ธนะจิตต์

333-344

กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca sativa var. longefolla)

ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา บุญประสม พูลลาภ

359-368

การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา Thalassiosira sp.สำหรับการอนุบาลลูกกุ้ง

อัชฌา ป่านแก้ว, สรวิศ เผ่าทองศุข, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, จินตนา สและน้อย

369-378

การใช้เศษเหลือของสับปะรดเป็นอาหารหยาบของแพะ

พีระวัฒน์ ณ มณี, เสาวนิต คูประเสริฐ, วันวิศาข์ งามผ่องใส

399-412