ผลกระทบของการนำเข้ากะหล่ำปลีต่อการผลิตกะหล่ำปลีในประเทศไทย

Main Article Content

อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
กัมปนาท เพ็ญสุภา

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาผลกระทบจากการนำเข้ากะหล่ำปลีซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายปีในช่วง พ.ศ. 2541 ถึง 2558 เพื่อประมาณค่าระบบสมการอุปสงค์ อุปทาน และพื้นที่เพาะปลูกของกะหล่ำปลีด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moment) หรือ GMM ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มปริมาณการนำเข้ากะหล่ำปลีจะทำให้ราคา พื้นที่เพาะปลูก และอุปทานของกะหล่ำปลีภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสวัสดิการของเกษตรกรโดยคำนวณส่วนเกินของผู้ผลิตพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีจะสูญเสียรายได้จำนวน -131.219 ล้านบาท ถ้าหากปริมาณการนำเข้ากะหล่ำปลีเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่ง ในระยะสั้นอาจต้องมีมาตรการอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวรัฐควรกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับกะหล่ำปลีนำเข้าเพื่อใช้เป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนั้นควรสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับกะหล่ำปลีนำเข้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กนก คติการ,นารีณัฐ รุณภัย,สุภาวดี โพธิยะราช, ราตรี เม่นประเสริฐ, ภูมิศักดิ์ ราศรี และขวัญ เพชรสว่าง. 2553. ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย: กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. เอกสารวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

กัมปนาท เพ็ญสุภา. 2559. โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง. เอกสารวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).

กัมพล เชื้อแถว. 2561. ผลกระทบของความต้องการเอทานอลต่อมันสำปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 13: 150 – 168.

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2546. เขตการค้าเสรีไทย-จีน ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย. http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/3770/300354-1-2. ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562.

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2551. ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP พืชตระกูลกะหล่ำ. http://oard1.doa.go.th/GAP/pdf/พืชตระกูลกะหล่ำ/cabbagequality.pdf. ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562.

สมพร อิศวิลานนท์, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, จักกฤษณ์ พจนศิลป์ และเรืองไร โตกฤษณะ. 2552. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดของโครงการหลวง. เอกสารวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. 2558. กะหล่ำแม่ฮ่องสอนราคาตกวูบหลังของลาวตีตลาด. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=620512. ค้นเมื่อ May 11 กรกฎาคม 2562.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยแม่โจ้. 2554. แม่โจ้โพลล์ฉบับที่ 26. http://www.maejopoll.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_maejopoll/14282.pdf. ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562.

อภิรดา ชิณประทีป. 2560. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพาราโดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation Model). วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 35: 31- 53.

Bangkok Post 2016. Fruit and veggies ‘still contaminated’, Available at: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1104181/fruit-and-veggies-still-contaminated. Accessed: 3 July 2019

Breusch, T. S. 1978. Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers 17: 334–355.

Chiang, A.C. and Wainwright, K. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw Hill.

Godfrey, L. G. 1978. Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrics 46: 1293–1301.

Greene, W.H., 2000. Econometric Analysis, Prentice Hall International. Inc. New York.

Gujarati, D., 2003. Basic Econometrics. Forth Edition. Singapore: McGraw-Hill.

Kramchote, S., Srilaong, V., Wasusri, T., Wongs-Aree, C. and Kanlayanarat, S. 2010. Supply chain management of cabbage in Petchaboon province, Thailand. In Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension 943 (pp. 255-258).

Kramchote, S. 2013. “Supply chain and quality management of leafy vegetable: A case study of cabbage.”, Ph.D thesis. King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

Mas-Colell, A., Whinston, M.D. and Green, J.R., 1995. Microeconomic theory. New York: Oxford university press.

Lichtenberg, E. and Zilberman, D. 1986. The welfare economics of price supports in US agriculture. The American Economic Review, 76:.1135-1141.

Newey, W. K., and K. D. West. 1987. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica 55: 703–708.

Phillips, P. C. B., and P. Perron. 1988. Testing for a unit root in time series regression. Biometrika 75: 335–346.

Sargan, J.D. 1958. The estimation of economic relationships using instrumental variables. Econometrica, pp.393-415.

Tomek, W.G. and Robinson, K.L. 1990. Agricultural products prices. Cornell University Press.

Wong, C.M., 1978. A model for evaluating the effects of Thai government taxation of rice exports on trade and welfare. American Journal of Agricultural Economics, 60:.65-73.

Yu, B., Liu, F. and You, L., 2011. Dynamic agricultural supply response under economic transformation: a case study of Henan, China. American Journal of Agricultural Economics, 94:370-376.