เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในพื้นที่ดอน

จุฑารัตน์ มนูญโย, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ศุภชัย อำคา

237-248

อิทธิพลของสายพันธุ์พ่อแม่และการตัดฟันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลของลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย

อนุรักษ์ อรัญญนาค, วิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, พัชรินทร์ ตัญญะ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

249-260

อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม

กนกรัตน์ พาแก้วมณี, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, บุปผา โตภาคงาม, ปราณี สีหบัณฑ์, วิทยา ตรีโลเกศ

249-260

คุณภาพน้ำและการประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์โดยใช้คลอโรฟิลล์ เอ เป็นดัชนีชี้วัด: กรณีศึกษาแม่น้ำอิงตอนบนและตอนกลาง

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, นิติ เอี่ยมชื่น, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, ศิริลักษณ์ ตันเจริญ

271-282

ความหลากหลายของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, เศกสรรค์ อุปพงศ์, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

283-292

การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รุจิกร ศรีแม้นม่วง, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ศุภชัย อำคา, ชาลินี คงสุด, ธีรยุทธ คล้ำชื่น

293-304

พริกเรดซันอีสาน: พริกพันธุ์ดีสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ

ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ, ญาณิศา แสงสอดแก้ว, วันวิสา ใจราช, สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

313-322

การใช้กากถั่วเหลืองหมักด้วย Bacillus subtilis TJ-C9 ในอาหารสุกรอนุบาล

วรารักษ์ ถาวรนาน, อรประพันธ์ ส่งเสริม, สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, นวลจันทร์ พารักษา

323-332

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริกในแนวกว้างและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

สายชล สุขญาณกิจ , ศานิต สวัสดิกาญจน์, ภารดี แซ่อึ้ง, โสภิดา จิวประเสริฐ, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

333-344

ความต้องการการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ

อมรรัตน์ เวชการ , สุกัลยา เชิญขวัญ, ประภัสสร เกียรติสุรนนท์

369-380

ผลของสูตรอาหาร น้ำตาลซูโครส และไคโตซานต่อการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องมัจฉาในหลอดทดลอง

สุนทรียา กาละวงศ์ , ภาณุวัฒน์ ยิ้มย่อง, สุพัตร ฤทธิรัตน์, สกุลรัตน์ สุวรรณโณ, อภิรดี เสียงสืบชาติ

395-404

อิทธิพลของต้นตอองุ่นกับการให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตองุ่นทำไวน์แดงพันธุ์ ‘Syrah’

ศุภกร ศรีไทย, นเรศ ศิริเกษร, อานัฐ ตันโช, ชินพันธ์ ธนารุจ

417-424

Large scale screening for blast resistance of Thai indigenous lowland rice germplasm

Menson R Kwanwah, Tanawat WongSa, Tidarat Monkham, Sompong Chankaew, Jirawat Sanitchon

441-452